(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Gildeskål kommune

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner, også i Gildeskål. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond og Gildeskål kommune har fått tildelt kr. 1.088.485,- kr av disse midlene.

Det er nå mulig å søke om støtte fra det dette kommunale næringsfondet som er etablert som følge av korona-situasjonen. Det ekstraordinære tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i tillegg til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen. Målgruppen for næringsfondet er:

  • Næringslivsaktører i Gildeskål kommune
  • Gründere som vil etablere seg i Gildeskål kommune
  • Andre som arbeider for bedriftsetableringer og tilrettelegging av og støtte til næringsvirksomhet i Gildeskål kommune

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial 

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

d. samarbeid mellom bedrifter

Samlet tilskudd fra næringsfondet kan ikke overstige 75% av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Det er ikke anledning til å søke om midler til ordinære driftsutgifter.

Det vises for øvrig til følgende forskrifter: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437?q=kommunale%20n%C3%A6ringsfond

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747?q=FOR-2018-05-23-747

Sjøfossen næringsutvikling behandler søknadene på vegne av Gildeskål kommune og søknader vil bli behandlet løpende.

Endelige tildelingskriterier fastsettes i styremøte 31.08.20.

Siste søknadsfrist er 04.12.2020.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt for informasjon og veiledning:

Lill Hilde Kaldager, mob: 481 37 844

Linn Tove Øyahals, mob:908 64 893

E-post: post@sjofossen-snu.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen