(Du er ikke pålogget) 
 

Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond

INVEST lokalt næringsfond Steinkjer
Søknader med marked i Inderøy/Verran/Steinkjer

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling.

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i Regionalt Utviklingsprogram og lokale strategiske planer. Det blir lagt vekt på søknader som er rettet mot næringsutvikling og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

Saker til  Invest lokalt næringsfond er unntatt offentlighet jf Forvaltningsloven § 13,1 ledd 2
                                    
OBS!
Før du kan søke om tilskudd på prosjekter, må du først registrere deg. Klikk på aktuell snarvei under "Registrering" i menyen til venstre.

  • Alt. 1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som lag/forening, bedrift el. l.
  • Alt. 2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privat person.

Er du allerede registrert og har en søknad til behandling, må du logge på med ditt personlige brukernavn og passord. Klikk på "Logg på" i menyen til venstre.                                  

Retningslinjer for tildeling av støtte fra INVEST LOKALT NÆRINGSFOND Steinkjer:

Midlene skal nyttes til å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe nye satsingsområder for Steinkjers næringsliv. Midlene kan også nyttes til interkommunale prosjekter dersom dette vil gi positiv effekt for næringsutviklingen i Steinkjer kommune. Bosetting og næringsutvikling i alle deler av kommunen vektlegges i prioriteringen av prosjekter.

Regional Utviklingsplan (RUP) i NTFK er førende for kommunalt næringsfond:

-          Være innenfor satsningsområdene i RUP

-          Det forutsettes av kommunenes eget tiltaksapparat /næringsansvarlig tar aktivt del i forvaltningen av fondene. (for Steinkjer kommune sin del betyr det Steinkjer Næringsselskap AS)

-          Kan ikke benyttes til ordinære kommunale oppgaver

-          Kan benyttes til prosjekter med lokal innsikt/lokalt marked

-          Utviklingsprosjekt inntil 150 000 behandles i kommunene

-          BU-saker (bygdeutviklingssaker) skal ikke behandles lokalt og benytte kommunalt næringsfond.

 Føringer fra Innovasjon Norge:

-          Prosjekt med nasjonal eller internasjonalt potensial skal til Innovasjon Norge for behandling der. Mottak, veiledning og avklaring av om ide er lokal eller nasjonal gjøres i kommunene. Kommunene kobler Innovasjon Norge på prosjekter så tidlig som mulig for videre søknadsbehandling der.

-          Prosjekter med lokalt potensiale og budsjett under kr. 150 000,- er kommunalt ansvar.

Strategisk Næringsplan for Steinkjer:

-          De prioriteringer som til enhver tid er gjort i Strategisk Næringsplan og Kommuneplan legger premissene for forvaltning av Invest lokalt Næringsfond for Steinkjer kommune. 

Konkurransevridning:

-          I søknadsbehandlingen skal konkurransevridende effekter vurderes. Tilskuddet fra næringsfondet skal ikke føre til at eksisterende arbeidsplasser i eksisterende virksomhet innen samme bransje settes i fare. 

For bedrifter som søker midler til bedriftsutvikling kreves i tillegg:

  • Driftsbudsjett
  • Revisorbekreftet regnskapstall fra siste år, evt siste halvår

Sakene behandles i hovedsak fortløpende i tråd med delegasjonsreglementet

Klagebehandling foretas i henhold til §5,2. ledd i vedtektene.

Ved vedtak fattet av administrasjonen vil formannskapet være klageorgan og kommunestyret for vedtak fattet av formannskapet.

 

Kontaktperson for Kommunalt næringsfond i Steinkjer: gunn.tangstad@steinkjer.net

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen