(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for Næringsutvikling i Østfold

Søk støtte til næringsutvikling og omstilling i Østfold.

Søknadsfrist - 1. juni 2020.

Våren 2020 prioriteres søkere med prosjekter innen delmål
b)
 Bærekraftig vekst i bedrifter og
c)
Flere vekstkraftige nyetableringer.
Krav til egenandel i tråd med minimumskrav i statsstøtteregelverket. 
Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. 

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser? Send oss en søknad!

Viken fylkeskommune har midler til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer prosjekter som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål. 

Søker bør fortrinnsvis komme fra området hvor støtteordningen hører hjemme, men vi ser positivt på samarbeid mellom aktører i hele Viken. 2020 er et overgangsår og Viken fylkeskommune vil harmonisere og samordne støtteordningene inn mot 2021, slik at de dekker hele fylket.

 

HUSK: Les retningslinjene nøye før du registrerer søknaden. VIKTIG.

NB! Alle felt skal fylles ut!

Kostnadsbudsjettet må være aktivitetsbasert.

Merk at informasjon som ligger i vedlegg ikke blir tatt med i vurderingen da det kun tas utgangspunkt i det som står registrert i søkeportalen. Unntaket her er intensjonsavtalene som vi ønsker vedlagt.

 

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse. Søker bør komme fra Østfold.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
 • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger

 • Kommuner, regionråd m.v.

 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger
   

 

Enkeltpersoner og enkeltbedrifter kan ikke søke. Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter.

 

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold

 • Bærekraftig vekst i bedrifter

 • Flere vekstkraftige nyetableringer

 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter

 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode. For kommuner med distriktsutfordringer vil det også kunne gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til inkludering av tilflyttere i kommunen, mindre sårbare næringsmiljø, og styrke kommunens evne til å gjennomføre utviklingstiltak.

 

Hvordan søke?

Se mer om kriterier for prosjektet i dokumentet Retningslinjer for støtteordning for næringsutvikling i Østfold på nettsidene til Viken fylkeskommune. Her finner du også brukerveiledning med beskrivelse og hjelp til hva som skal fylles ut i den skriftlige søknaden som må leveres via denne utlysningen her i Regionalforvaltning.

Midlene lyses ut to ganger i året

 

Oppdatert mai 2020

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen