(Du er ikke pålogget) 
 

Omstillingsfondet - Dyrøy kommune

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy disponerer årlig et søkbart fond for næringsaktører i Dyrøy. Retningslinjene for forvaltningen baserer seg på regelverket til ordinære kommunale næringsfondsmidler, med en spissing mot Omstillingsprogrammets satsningsområder. Fondet skal bidra til at Omstillingsprogrammet når sine mål.

 

Målsetting og vedtatte satsingsområder

Omstillingsprogrammet skal i henhold til Omstillingsplan i Kommunestyret i Dyrøy sak 55/17- vedtatt 12/10-17, bidra til at det skapes minst 25 nye arbeidsplasser i næringslivet innen 2020, og dersom programmet forlenges til 2023, bidra til totalt 50 nye arbeidsplasser.

 

Innsatsområder (se programweb for utfyllende info):

 • Reiseliv
 • Sjømat
 • Eksisterende næringsliv inkludert nyetableringer
 • Attraktivitet

Hvem kan søke:

Bedrifter og etablerere som bidrar til at Omstillingsprogrammet i Dyrøy når sine målsettinger.  Omstillingsprogrammet kan selv igangsette forstudier og forprosjekter.

 

Hva kan man søke på:

 • Forstudier med inntil 50% av totale godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til kr. 50.000 pr prosjekt.
 • Forprosjekter med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til kr. 200.000 pr prosjekt.
 • Etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 100.000 pr. prosjekt.
 • Kompetanseheving med inntil 75% av totale godkjente kostnader.

 

I særskilte tilfeller kan ovennevnte vilkår fravikes.

 

Det kan ikke gis støtte til tiltak som er gjennomført/ igangsatt før søknad er sendt. Igangsatte prosjekter mellom søknadstidspunkt og eventuelt tilsagn skjer på søkers risiko. Støtten skal være utløsende for tiltaket.

 

I hovedsak kan fondet ikke støtte investeringer, men støtter formål som kompetanseheving, produkt- og markedsutvikling, samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet. 

 

 

Hvordan søke:

 

Søknaden skal leveres i www.regionalforvaltning.no

 • Egne timer/ egeninnsats kan benyttes som egenandel. Budsjettert egeninnsats i form av timer kan ikke overstige omsøkt tilskudd. Timesats for egeninnsats for selskaper: 600 kr/t og for ansvarlige selskaper/ ENK 350 kr/t.
 • Mva-pliktige foretak budsjetterer med tall eks mva. Ikke-mva-pliktige foretak budsjetterer med tall inklusive mva.
 • Skatteattest, ikke eldre enn 6 måneder, vedlegges søknaden.

 

Utbetaling av tilskudd:

 • Som hovedregel skjer utbetaling av tilskudd ved avsluttet prosjekt. I særlige tilfeller kan det foretas en delutbetaling underveis, mot dokumentasjon av påløpte kostnader. Det anmodes om delutbetaling via  www.regionalforvaltning.no.
 • Sluttutbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no, mot skriftlig sluttrapport og godkjent prosjektregnskap bekreftet av revisor (for revisjonspliktige selskap) eller regnskapsfører (for ikke-revisjonspliktige). For prosjektregnskap mindre enn kr. 50.000 godtas prosjektregnskap dokumentert med bilag..
 • Prosjektregnskapet skal være satt opp i tråd med kostnadsoverslaget. Egeninnsats skal dokumenteres med timeoversikt.
 • I tillegg plikter støttemottaker å fylle ut og levere ”prosjektlederrapport” til omstillingsprogrammet som en del av sluttrapporteringen.  
 • Tilsagnet faller bort dersom det ikke er søkt utbetalt innen ett år fra tilsagnsdato, dersom det ikke er søkt om utsettelse.

 

Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene for ”bagatellmessig støtte”, som forutsetter at det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte (bagatellstøtte).

 

Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte innen de neste tre år (uansett støttekilder) har mottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. 

 

Saksbehandling:

 • Søknader til Omstillingsfondet skal saksbehandles fortløpende av programleder.
 • Søknadsbeløp under kr. 20.000 behandles administrativt.
 • Avgjørelser utover administrasjonens fullmakt tas i vedtaksført styre; i møte, telefon eller pr epost.
 • Vedtak skal meddeles skriftlig til søker.

 

Forvaltningsloven, habilitet:

Programleder avgjør selv om vedkommende er inhabil i saksforberedelse og beslutning av søknader (jfr. Forvaltningsloven).

 

Omstillingsstyret avgjør selv om et styremedlem er inhabil i behandlingen av en sak. Er et styremedlem inhabil, fratrer vedkommende i behandlingen av saken og det protokolleres.

 

Taushetsplikt:

Administrasjonen og medlemmer av Omstillingsstyret har taushetsplikt om opplysninger i søknaden (i hht offentlighetsloven og forvaltningsloven).

 

Klage på enkeltvedtak:

 • Enkeltvedtak skal begrunnes.
 • Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organ som har fattet vedtaket (Kommunestyret). 
 • Klagefrist 3 uker fra det tidspunkt informasjon om vedtaket er kommet til mottaker.

 

Kontaktperson:

Ta kontakt med  Omstillingsleder Stig Stokkland:

Epost: stig.stokkland@dyroy.kommune.no

Telefon: 90934654

 

 

Vedtatt i Omstillingsstyret, 11.04.2018.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen