(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinære Covid-19 -midler - Evenes kommune

Evenes kommunes Næringsfond har fått ekstra midler for å "legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial." Disse midlene er tilgjengelige for søkere nå.

Søknader sendes som vanlig til Næringsfondet, men merkes Covid-19, og vil bli vurdert i.h.t. "
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet." Detaljene finner du lengre ned på siden.

 

 Midlene er tildelt kommunen som følge av Stortingets budsjettvedtak (Prop. 127 S og Inst. 360 S, begge 2019/2020).   

 

Har du spørsmål eller trenger hjelp med en eventuell søknad, vennligst kontakt:
Bjørn Tore Bjørsvik, prosjektleder næringsutvikling, Evenes kommune.

bjorn.tore.bjorsvik@evenes.kommune.no

Tlf.: 90187415

 

 

Her er forskriften:

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling.

 

§ 1 Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og

verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør

menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert

på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets

distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i

tillegg.

 

§ 3 Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av

prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for

bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter

reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte

opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

§ 4 Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales

etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av

tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av

tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.


Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets

distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og

tredje ledd gjelder i tillegg.

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde

Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av

fylkeskommunene gjelder:

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling

f.  § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene

i.  § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere

 

(For detaljer, se Vedlegg: Relevante paragrafer fra «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler»)

 

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

§ 7 Delegering av forvalteransvar

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og

regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private

rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal

kontraktsfestes.

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for

tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen

oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og

eller feil bruk av midlene av forvalter.

§ 8 Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020. 

 

 


Vedlegg: 

Relevante paragrafer fra «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler»

§ 6.Hva det kan og ikke kan tildeles tilskudd til

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet.

 Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet.
 Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

 

Tilskuddet skal ikke brukes til:

a) løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner

b) kausjon eller annen økonomisk garanti

c) direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital

d) renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

e) drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

f) avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften

g) politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

 

Bokstavene i tredje ledd a, b og c gjelder ikke Innovasjon Norge.

 

§ 10.Utbetaling av tilskuddsmidler

Minst 25 prosent av tilskuddsmidlene skal holdes tilbake til tiltaket er avsluttet og forvalteren har mottatt sluttrapport eller et resultatskjema i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

 

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunene og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap.

 

§ 3.Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene

Adgangen til å søke om tilskuddsmidler skal kunngjøres gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å nå hele målgruppen, må forvalter i tillegg bruke andre kanaler.

Søknadsfrist for det enkelte tilskuddsordning skal gå frem av kunngjøringen.

 

§ 4.Krav til en søknad om tilskudd

Søknaden skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:

 

Opplysninger om søker

Økonomi

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

 

§ 5.Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven

Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a.

Ellers vises det til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

 

§ 7.Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering

Riksrevisjonen, departementet og forvalter kan kontrollere at vilkårene for å motta tilskudd, herunder vilkårene fastsatt i tilskuddsvedtaket, er oppfylt av tilskuddsmottakeren. Tilskuddsmottaker plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen.

Tilskuddsmottaker plikter også å medvirke til at den som skal evaluere det enkelte prosjektet får adgang til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en forsvarlig evaluering.

 

§ 8.Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling

Departementet og forvalter kan redusere utbetalingene av tilskudd, stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve at tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av det utbetalte tilskuddet dersom

 

§ 9.Krav til tilskuddsmottakers rapportering

Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. Forvalteren kan fastsette ytterligere krav til oppfølging og rapporteringer i tilskuddsvedtaket.

 Tilskuddsmottakeren skal rapportere til forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket. 

 Tilskuddmottaker skal sende inn et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. 

 Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av søknaden eller vedtaket.

I tillegg gjelder egne rapporteringsregler for tilskudd etter § 1a, jf. § 13.

 

§ 23.Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene

Forvaltere skal
a) etablere rutiner for å sikre god internkontroll, slik at de selv og departementet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tildelingen er oppfylt

b) føre tilsyn med at kravene i forskriften og i tilskuddsvedtaket blir fulgt opp.

 

§ 24.Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene

Dersom tilskuddsmidlene ikke forvaltes i henhold til det som fremgår av statsbudsjettet, forskriften eller de årlige oppdragsbrevene, eller at midlene ikke brukes i tråd med de nevnte dokumentene, vil departementet be om en skriftlig redegjørelse.

Gjentatt feil kan medføre krav fra departementet om tilbakebetaling ved en reduksjon av bevilgningen på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår.

 

§ 26.Oppfølging og rapportering for forvaltere

De ansvarlige forvalterne skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen