(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til publikumsutvikling i Møre og Romsdal

Prosjektmidlar til publikumsutvikling i Møre og Romsdal

 Publikumsutviklingstiltak er eit av dei viktigaste verktya for å bidra til å skape eit godt lokalsamfunn, auka deltaking og stimulering til eit demokratisk og inkluderande kulturliv. Møre og Romsdal fylkeskommunen ønskjer å styrke kompetansen innan publikumsutvikling hjå regionale kunst- og kulturaktørar og bibliotek.

 Prosjektmidlane rettar seg mot kunst- og kulturinstitusjonar og bibliotek som ønskjer å utvikle nye verkty, metodar og modellar. Det blir viktig å inkludere fleire, både som deltakarar og publikum, for å skape eit meir mangfaldig, relevant og tilgjengeleg kulturliv. Dette krev samarbeid mellom innbyggarar, institusjonar, offentlege aktørar, frivillig sektor og privat næringsliv. Midlane skal også bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien som stimulerer til auka eigeninntening.

Kven kan søke?

 • Etablerte kulturinstitusjonar/organisasjonar som programmerer, produserer og formidlar kunst og kultur 
 • Søkar må ha heilårsdrift og faste tilsette

Kva kan få støtte?

 Det kan bli gjeve tilskot til prosjekt som utviklar verkty, metodar og modellar for: 

 • Auka eigeninntening og verdiskaping
 • Nye marknadar og publikumsgrupper
 • Kommunikasjons- og marknadsutvikling for auka kulturbruk
 • Auka kulturturisme
 • Publikumsutvikling i biblioteka

Det kan ikkje bli søkt støtte til:

 • Ordinær drift
 • Innhaldsproduksjon og kulturarrangement
 • Tiltak som er gjennomført før søknadsfristen
 • Ordinære marknadsføringskampanjar
 • Innkjøp av utstyr

Krav til søknad:

 • Søkar skal beskrive kva som er målgruppa
 • Søkar skal beskrive kva som er målet med prosjektet. Dette kan vere fleire publikummarar frå målgruppa, at fleire blir deltakarar i administrasjon, kommunikasjon eller i programmering, eller evt. andre målbare kriterier.
 • Søkar må beskrive korleis måloppnåinga skal bli evaluert
 • Søkar skal beskrive korleis prosjektet er organisert
 • Søkar skal dokumentere korleis målgruppa skal bli involvert i utforminga av sjølve prosjektet.

 Søkar må bidra med 50% eigenfinansiering. Dette kan også vere i form av arbeidstimar. Ein arbeidstime er sett til 600 kroner. Tilskotsmottakarar må dele sine erfaringar på komande nettverkssamlingar.

 

Søknadsfrist: 8.november 2019

Kontaktpersonar:

Kunst- og kulturinstitusjoner:

Camilla Wiik, camilla.wiik@mrfylke.no, tlf: 71 28 03 09 / 906 74 399

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen