(Du er ikke pålogget) 
 

Miljøsertifisering

Beskrivelse
Tilskuddsordning for miljøsertifisering i Finnmark har som formål å stimulere og mobilisere virksomheter i Finnmark til å bli miljøsertifisert. Den søkbare ordningen er et supplement til øvrige virkemidler og skal stimulere til at næringslivet og øvrige virksomheter i Finnmark øker sitt fokus på bærekraft, og at vi sammen øker tempoet for å bidra til det grønne skiftet.

Miljøsertifisering er anerkjente og effektive verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner blant områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Miljøsertifiseringen handler om å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning, som ikke er fullt så omfattende som de internasjonale standardene ISO 14001 og EMAS, men alle disse ordningene oppfyller EUs standard og har derfor gyldighet der det stilles krav til EMAS eller tilsvarende miljøledelsessystemer. Andre sertifiseringer som vil kvalifisere for tilskudd er Svanemerket, Debios Ø-merke for økologiske produkter og EUs offisielle miljømerke (Ecolabel). Virksomheter som er sertifisert etter en av disse ordningene skal ha et velfungerende og godt dokumentert miljøstyringssystem, og kan søke om refusjon for sine utgifter til sertifiseringen fra Finnmark fylkeskommune. Virksomheten kan bare få tilskudd til selve sertifiseringsprosessen. Tilskuddet kan ikke benyttes til å dekke konkrete utbedringstiltak for å nå kravene til miljøsertifisering.

Målgruppen er private og offentlige virksomheter i Finnmark. Hver virksomhet kan søke om tilskudd på inntil 50% av kostnadene. Kostnadsgrunnlaget er begrenset oppad til kr 40.000 og hver virksomhet kan få inntil kr 20.000 i tilskudd. Eksterne kostnader og egne timer godkjennes som kostnadsgrunnlag.  

Programsatsingen prøves ut i perioden 2019–2021 og evalueres underveis. Tilskuddseier er Finnmark fylkeskommune. Ordningen skal være søknadsbasert. Tilskudd kan ikke innvilges til tiltak som er igangsatt før søknaden sendes. Dette betyr at fakturaer og andre grunnlagsdokumenter i rapporteringen ikke må være datert tidligere enn søknaden. Dersom tiltaket starter opp før finansiering er bekreftet, gjøres dette på eget ansvar. Tilskudd utbetales etter rapportering fra virksomheten, med dokumentasjon på utgifter og godkjent miljøsertifisering. Kravet vil være en enkel elektronisk søknad gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknadene vil bli administrativt forløpende behandlet.

Den søkbare ordningen ses i sammenheng med Reiselivstrategier for Finnmark 2019-2023 samt Klimapartnernettverk Finnmark, hvor Finnmark fylkeskommune ønsker å spre og dele kunnskap om miljø og klimavennlige tiltak i regionen. Det er et mål at miljøsertifiserte virksomheter blir en del av Klimapartnernettverket, og at disse tiltakene forsterker effektene og bygger opp under hverandre.

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/europeisk-anerkjennelse-emas/

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen