(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond i Rogaland

Formålet med støtteordningen: Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner. Fondet skal stimulere til næringssatsing i de områdene i Rogaland som har størst utfordringer med næringsutvikling. Temaer for næringssatsing kan for eksempel være: analysearbeid, nettverksarbeid og samarbeid, mindre omstillingsarbeid på bakgrunn av ensidig næringsstruktur i kommuner og områder, bransjetiltak, rekrutterings- og kompetansetiltak, sysselsettings- og utdanningstiltak.

Hva kjennetegner områder (kommuner og regioner) som har utfordringer med næringsutvikling?

Områdene kan ha: 

- hjørnesteinsbedrifter som avvikler virksomheten eller sentrale bedrifter som nedskalerer

- ensidig næringsstruktur innebærer stor sårbarhet

- varige strukturendringer og befolkningsnedgang

- mangel på næringsutviklingskompetanse i kommuner/region

- mangel på samarbeid mellom bedrifter og bransjer

- mangel på samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor og andre

Målgruppe: Kommuner og regionråd i Rogaland. NB! Søknaden må utvikles i samarbeid med fylkeskommunen. Årsaken til dette er at fylkeskommunen fra 2020 får oppdragsgiver- og forvaltningsansvar for flere tilskuddsordninger, i tillegg til virkemidler fylkeskommunen allerede forvalter. Fylkeskommunen ønsker med dette å veilede kommuner og regionråd i arbeidet med en søknad for lettere å kunne samordne virkemidlene i større grad.

Maks støttebeløp: kr 250 000 per søker per år. Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende og endelig vedtak skjer i Regional-, kultur, og næringsutvalget

 

Ytterligere beskrivelse av støtteordningen kan lastes ned på https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/regionalt-naringsfond/

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Rådgiver i næringsavdelingen,Heidi Skifjell

Mobil 975 02 974, e-post: heidi.skifjell@rogfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen