(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020

Næringsfondet i Salangen kommune er åpent for søknader.

Les mer om næringsarbeid i Salangen på https://www.salangen.kommune.no/

Salangen kommune har fått tildelt kr 1 700 000,- fra Fylkeskommunen, til KNF. Disse midlene er en engangsbevilling til kommuner som er hardt rammet i etterkant av utbruddet Cov-19.  Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og de som tilrettelegger for næringsutvikling. Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.   
Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer og strategier for næringsutvikling. Søknadene i Salangen bør dermed være forankret i kommunens samfunnsplan, strategisk næringsplan og i det planlagte stedsutviklingsarbeidet. 
For denne tildelingen gjelder “Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet".

I tillegg har Salangen kommune bevilget 1 million kroner i 2020 til kommunalt næringsfond.

 

Søknadsfrister for 2020:

Næringsutvalgets møte tirsdag 13. oktober – frist for søkere å levere ferdig søknad er 15. september.

Næringsutvalgets møte tirsdag 8. desember – frist for søkere å levere ferdig søknad er 10. november.

Ta kontakt med Astafjord utvikling i god tid før frist.

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no.

 

Astafjord Utvikling AS er eid av Salangen kommune, og har avtale om førstelinjetjeneste for næringslivet i Salangen. Næringsdrivende og gründere som har behov for støtte og veiledning kan henvende seg til Astafjord Utvikling.

Spørsmål kan rettes til:

Bjørn Nordmo, mob. 917 00 556, e-post bjorn@arenaelvenes.no

Trude Berg, mob. 480 33414, e-post trude@arenaelvenes.no

 

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond

Næringsutvalget vil legge følgende prioriteringer til grunn for tildeling:

1. Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan for Salangen kommune

2. Søknader som innebærer samarbeid mellom flere bedrifter.

3. Søknader fra Elev og ungdomsbedrifter.

4. Søknader som gir nye arbeidsplasser/ny sysselsetting.

5. Søker skal ha vært i dialog med veileder hos Astafjord Utvikling AS før den behandles i næringsutvalget.

(Vedtak i Næringsutvalget 15. mai 2019 NÆR - 003/19)

 

Næringsutvalget har vedtatt egne retningslinjer for nydyrking i Salangen kommune.

Sak 020/20

a. Tildeling skjer med utgangspunkt i kommunalt næringsfond for Salangen kommune, og er forankret i Strategisk næringsplan for perioden 2017-2020.

b. Frist for søknad om støtte til nydyrking er 31.01, det enkelte kalenderår.

c. Sum øremerkede midler til nydyrking fastsettes årlig i forkant av søknadsfristen.

d. Plan for nydyrkingsarbeidet må være godkjent av kommunal landbruksmyndighet før det kan søkes støtte. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

e. Søkere som har fått godkjent plan for nydyrking etter søknadsfrist, kan søke neste år, selv om tiltaket er iverksatt.

f. Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen.

g. Det kan innvilges støtte på kr 2 500 pr dekar, begrenset oppad til 50 % av tiltakets kostnad/omfang. Støtten blir utbetalt når ferdiggodkjennelse foreligger.

h. Dersom søknadssum overstiger potten til disposisjon, prioriteres slik: 1. Produksjon av melk 2. Produksjon av kjøtt, grønnsaker/potet, 3. Produksjon av grovfor/øvrig.

i. Andre begrensninger kan innføres dersom total søknadssum overstiger potten til disposisjon. Eksempel: lavere sats tildelt per dekar, begrensning i areal per søker, prioritet av nye søkere foran søkere som tidligere har mottatt støtte.

Retningslinjene erstatter tidligere vedtak om kriterier for tildeling av støtte til nydyrking i Salangen kommune vedtatt i næringsutvalget i sak 007/19.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen