(Du er ikke pålogget) 
 

Handlingsprogram Landbruk 2020

 

Nå kan de søkja om økonomisk støtte til prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket. Prosjekta og tiltaka skal medverka til å oppfylla mål og innsatsområde forankra i Regionalplan for landbruk i Rogaland og Strategi for bioøkonomi 2018-2030

 Fylkeskommunen forvaltar følgjande økonomiske middel til tilrettelegging for næringsutvikling i landbruket:

Regionale tilretteleggingsmiddel. Til saman 3,84 millionar kroner i 2020.

Kompetanse og rekrutteringsmiddel. Til saman 720 000 kroner i 2020.

Midlene for 2020 er tildelt. Ny utlysning våren 2021.

 

Dei prioriterte satsingsområda for økonomisk støtte i 2020 er:

-        mat

-        beitebruk

-        klimasmart landbruk

-        fornybar energi

-        rekruttering og kompetanse

-        auka lokal foredling av råvarer frå landbruket

-        utvikling og produksjon av lokale forressursar

-        sirkeløkonomi – auka bruk av restråstoff

Kven kan søkje:

Næringsorganisasjonar i landbruket, friviljuge lag og organisasjonar i landbruket, næringshagar, landbruksrådgjevinga, samvirke i landbruket, rekneskapslag, kommunar, regionale næringsutviklingsselskap, dei grøne naturbruksskulane, destinasjonsselskap og ulike former for samarbeidsorgan og nettverk innanfor landbruket.

Kriterier ved vurdering av søknadene:

Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030. Desse finn de på heimesida til fylkeskommunen www.rogfk.no

Prosjekta og tiltaka skal vera utviklings- og mobiliseringsretta. Det blir ikkje gitt tilskot til prosjekt og tiltak for å oppretthalda eit eksisterande tilbod. Støtte til prosjekt vert gitt for eit år om gongen, maksimalt til tre år. Fylkeskommunen kan gi inntil 50 % i økonomisk støtte av godkjent kostnadsplan/budsjett. (egenfinansiering kan ikkje vera anna offentleg tilskot, men må vera eigeninnsats og/eller annna privat finansiering) Godkjendt timesats for eigeninnsats i finansieringsplanen er maks 1 promille av brutto årsløn, maks kr 800 per time. 

Anna:

Støtteordninga gjeld i hovudsak prosjekt som ikkje vert omfatta av statsstøtteregelverket. I nokre tilfelle kan støtta gis som bagatellmessig støtte.

Frå 2020 har fylkeskommunen fått oppdragsgjevaransvar for fleire økonomiske verkemiddel. Det kan difor vera aktuelt for fylkeskommunen å diskutera søknaden med andre offentlege verkemiddelaktørar som til døme Innovasjon Norge, Rogaland.

Korleis søkje:

De søkjer om økonomisk støtte i www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med Torhild Haugen telefon 51 51 69 28 om de treng hjelp med søkjarportalen. 

 

Søknadsfristar

Midlene for 2020 er tildelt. Ny utlysning våren 2021.

 

Kontaktpersonar:

Regionale tilretteleggingsmiddel: Turi Kvame Lorentzen, e-post: turi.kvame.lorentzen@rogfk.no / telefon 41473638

Kompetanse og rekrutteringsmiddel: Sissel Bakke, e-post: sissel.bakke@rogfk.no/ telefon 46415413

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen