(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Tilskudd til regional næringsutvikling

Opprett ny søknad på støtteordning

SØKNADSFRIST FOR 2020 ER UTLØPT.
(I systemet ligger definert søknadsfrist 01.12, men dette er kun av administrative årsaker.)


NY UTLYSNING LEGGES UT MEDIO FEBRUAR 2021.

 

Agder fylkeskommune arbeider for regional utvikling. I dette arbeidet inngår å tilby finansiering til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende og bærekraftig næringsutvikling i regionen.

 

Hva ser vi etter?

Du kan søke om støtte til utviklingsprosjekter

·         som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning

·         har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne

·         der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

 

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

Prosjekter som bidrar til å realisere målene i regionplanens kapittel «Verdiskaping og bærekraft» vil prioriteres:

·         Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert

·         Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping

·         Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid mellom akademia og offentlig sektor

·         Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Hva kan jeg søke på?

Utviklingsmidlene er delt i følgende innsatsområder:

·         Næringsklynger

Omstillingstiltak i eksisterende klynger mot mer klimavennlig og bærekraftig næringsutvikling.

·         Entreprenørskap
Skape sterkere kultur for entreprenørskap og legge til rette for flere vekstkraftige nyetableringer.

·         Nye næringer
Legge til rette for at nye og attraktive arbeidsplasser kan etableres, blant annet gjennom satsing på lokale kompetansemiljøer og bærekraftig bruk av naturressurser.

·         Kompetanse og nettverk
Kompetanseoverføring og mobilisering til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid som legger til rette for innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

·         Synliggjøring og næringslivsattraktivitet
Prosjekter og tiltak som styrker Agders synlighet og attraktivitet nasjonalt og internasjonalt.

 

·         Regionale næringsfond
Regionale næringsfond samfinansieres av fylkeskommunen og kommunene, og skal bidra til nærings- og samfunnsutvikling gjennom lokale utviklingstiltak.

 

 

Hvem kan søke, og hvordan?

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke. Vi vektlegger samarbeidsprosjekter.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet fortløpende. Saker som krever politisk sluttbehandling, behandles av Fylkesutvalget og/eller Hovedutvalg for næring, klima og miljø, som har jevnlige møter gjennom året.

 

Vilkår for støtte 

  • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
  • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
  • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
  • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
  • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
  • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.

Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.  

 

 

Kontaktinformasjon 

Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Benny André Johansen, rådgiver Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372.

  

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen