(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Vestland 2020

Aktiv jobbing med rekruttering, kompetansebygging og med omdøme til næringa er ei avgjerande satsing for å styrke verdiskapinga i landbruket. No kan du søke om midlar til rekruttering og kompetanse i landbruket i Vestland.  

Søknaden skal sendast inn gjennom www.regionalforvaltning.no

  

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapinga i Vestland med særleg vekt på berekraft og miljø. Ordninga skal bidra til å betre rekrutteringa til landbruket og bygdenæringane og nå måla i Handlingsplan for landbruk i Vestland 2020. Det er viktig å sikre naturbrukstilbodet i fylket gjennom aktivt rekrutteringsarbeid og gje fleksible moglegheiter for auka kompetanse hjå aktive yrkesutøvarar i næringa og dei som ynskjer seg inn i næringa. 

 

Vestland fylkeskommune er tildelt 1 960 000 kr til denne ordninga i 2020.  

 

Prioriteringar i 2020:
 

Prosjekt som bidreg til innsatsområda under vil bli prioritert. Det vil bli lagt særleg vekt på berekraft og miljø.
 

  • Bygge opp under omdømmet til næringa og få fram gode døme på unge bønder som lukkast
  •  Jobbe aktivt for å synleggjere landbruket som karriereveg for ungdom, og medverke til auka rekruttering til naturbruk på vidaregåande nivå
  •  Stimulere til at fleire vel landbruksrelatert, høgare utdanning
  •  Legge til rette for livslang læring for vestlandsbonden
  •  Legge til rette for nettverksbyggande aktivitet og fadderordningar
  •  Kurs som næringsutøvarane har særskilt trong for, dette kan vere både fysiske og digitale kurs
  •  Tilby fagkurs knytt til ulike produksjonar og produksjonsmetodar i samsvar med endringar i landbruket, mellom anna med tanke på klimaendringane og teknologisk utvikling
  •  Legge til rette for å rekruttere nye grupper inn i næringa, og bidra til at næringa er ei attraktiv næring for begge kjønn


 

Grunnlag for prioriteringar
Grunnlaget for prioritering av midlane er utarbeida i samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen og næringa sine organisasjonar i Handlingsplan for landbruk i Vestland 2020. Dei regionale tilretteleggingsmidlane skal forvaltast i tråd med dei måla og strategiane som er sette i dette handlingsprogrammet, og i tråd med nasjonal forskrift på området. Tildelinga vil også skje etter innspel frå  Innovasjon Norge, Fylkesmannen og næringa sine organisasjonar.  

Søknadsfristar
Søknadsfristar er 15. april og 1. oktoberVedtak blir fatta i løpet av mai og november i søknadsåret. 

Vilkår og meir informasjon
Meir informasjon om vilkår for tildeling, finansiering, kven som kan søkje og anna informasjon finn de her. 

Kontaktinformasjon

Heidi Bjønnes Larsen 
Seniorrådgjevar

99 61 38 68

heidi.bjonnes.larsen@vlfk.no

Kjersti Sognnes
Seniorrådgjevar
95 75 87 20

kjersti.sognnes@vlfk.no

Kristin Arnestad
Seniorrådgjevar

90 61 68 43

kristin.arnestad@vlfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen