(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til Kompetansepiloter

Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Alle fylkeskommunene, med unntak av Oslo, omfattes av tilskuddsordningen. Kompetanse Norge forvalter ordningen og er faglig rådgiver. Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge.

Midlene lyses ut én gang for hele budsjettperioden. Prosjektsøknadene skal beskrive hele prosjektperioden på tre år. Prosjektperioden starter ved tildelingstidspunktet. Det blir løpende tildeling av tilskudd.

Det gis tilskudd i 2020 på inntil 1,4 millioner kroner per fylke, og begrenset til maksimalt 70 prosent av prosjektkostnadene. Tilskuddet er planlagt til om lag 1,5 millioner kroner per fylke i 2021 og 2022. Det tas forbehold om Stortingets årlige budsjettbevilgning for ordningen. Fylkene kan søke på ett eller flere prosjekter. Summen av prosjektene skal ikke overstige tilskuddsbeløpet per fylke.

Se retningslinjer for Kompetansepiloter. Utlysning ligger også ute på kompetansenorge.no

Mål med ordningen

Målet med ordningen er å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

Prosjektene skal bidra til å utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå dette målet, samt støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet(ene) er offentlige og private virksomheter, med særlig vekt på små bedrifter i Distrikts-Norge.
Det enkelte prosjekt skal rettes mot en eller flere av følgende:

 1. Delregion(er) innad i et fylke med overvekt av distriktskommuner på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6.
 2. En klynge, verdikjede eller bransje med overvekt av virksomheter i sone 5 og 6, som ikke nødvendigvis har en sammenhengende geografi.
 3. Områder med særegne utfordringer, som regioner med små arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå, lang avstand til studiested, og/eller stor mismatch mellom tilbud og etterspørsel.

Hvem kan søke?

Alle fylkeskommunene, unntatt Oslo, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Føringer for prosjektene

Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Prosjektene kan enten videreutvikle eksisterende tiltak eller utvikle nye måter og modeller i samsvar med målet for ordningen.

Hvis det er flere prosjekter i en fylkeskommune, må det synliggjøres i prosjektbeskrivelsen hvordan det overordnete ansvaret for prosjektene blir ivaretatt av fylkeskommunen som prosjekteier.

Det vil bli arrangert samlinger/læringsarenaer for prosjektene i Kompetansepiloter for erfaringsutveksling og felles læring – en i 2020 og to per år i 2021-22. Fylkeskommunene må budsjettere med å delta med minst to personer på disse læringsarenaene.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, kommunene og relevante utdannings-, kompetanse- og arbeidsmarkedsaktører og eventuelt andre i den aktuelle delregionen/området. Prosjektene må derfor forankres i det enkelte fylkes regionale partnerskap og planer.

Kriterier for måloppnåelse

Kriterier for måloppnåelse er at fylkene har utviklet og prøvd ut nye og/eller forsterket eksisterende måter å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetanseutvikling i områdene som deltar i prosjektet, koblet og tilrettelagt for etter- og videreutdanningstilbud.

Kompetanse Norges rolle

Kompetanse Norge vurderer søknadene, og vil være faglig rådgiver for fylkene under søknadsprosessen og i prosjektperioden. Kompetanse Norge er også ansvarlig for å arrangere læringsarenaer for fylkene og prosjektene.

Det enkelte prosjekt bør omfatte en eller flere av følgende funksjoner:

1. Motorer, dvs. pådrivere for kompetanseutvikling og utdanning.
2. Meglere, dvs. bidra til behovsavklaring, tilrettelegging og kobling mellom tilbydere av etter- og videreutdanning og etterspørrere av kompetansehevende tiltak.
3. Møteplasser, dvs. bidra til etablering og utvikling av studiesteder/samlingssteder eller digitale møteplasser for kompetanseutvikling.

Det kan ikke søkes midler til:

 • Aktiviteter eller tiltak som allerede mottar finansiering fra staten, for eksempel til utdanningstilbud og studieplasser.
 • Generelle analyser og kartlegging av utfordringsbildet.
 • Anskaffelse av varig utstyr (f.eks. teknologi)
 • Andre prosjekter som ikke oppfyller målet for ordningen.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende:

 • Mål for prosjektet og planlagt arbeidsmetode/modell for hvordan målet skal nås.
 • Delregion/område for prosjektet.
 • Målgruppe for prosjektet.
 • Utfordringsbildet/problemanalyse for den aktuelle delregion/område.
 • En beskrivelse av samarbeidspartnere og organisering av prosjektet.
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet for hele treårsperioden brutt opp på budsjettår.

Følgende skal legges ved søknaden:

 • Fremdriftsplan/prosjektdiagram for gjennomføring for hele perioden
 • Dokumentasjon på beregning av fylkenes egen finansiering (minimum 30%).
 • Dokumentasjon på samarbeid i delregion gjennom intensjonsavtaler, vedtak eller lignende.
 • Dokumentasjon på forankring i regional plan og partnerskap

Fylkeskommunal medfinansiering kan omfatte bruk av egne ansatte, ressurser, møter og lignende. I tillegg kan bidrag fra andre aktører regnes inn som medfinansiering.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist frem til 1. oktober 2020. Søknader levert etter 1. oktober 2020 vil ikke bli vurdert.

Eventuelle ubenyttede midler fordeles etter tildeling på de fylkeskommunene som allerede har fått tilsagn.

Kontaktinformasjon for Kompetansepiloter

Kontaktperson: Helene Ytteborg, mobil 95187584, epost kompetansepiloter@kompetansenorge.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen