(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og Kompetansetiltak i landbruket (RK-midlene)

Rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket – Søknadsfrist 24. mars 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket (RK-midlene). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Rammen for RK-midlene er for 2023 totalt kr 1,13 mill. kr fordelt med kr 463 300  kr (41%) for Finnmark og 666 700 kr (59%) for Troms.

Det er i tråd med partnerskap landbruks prioriteringer satt av 300 000 kr til rekrutteringsprosjekt i regi av Tana VGS fra Finnmarksrammen og 300 000 kr til rekrutteringsprosjekt i regi av Senja VGS fra Tromsrammen.

Søkbare midler for 2023 er derfor 163 300 kr i Finnmark og 366 700 kr i Troms. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

I søknaden må det fremgå hvilket område prosjektet vil ha effekt. Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader over ordningen. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller.

Midlene lyses nå ut med frist ut 24.mars 2023.

 

Det kan gis støtte til prosjekter som skal

 • Bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms og Finnmark

 

Hvem kan søke?

 • Landbruksorganisasjoner
 • Lag og foreninger
 • Kommuner
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
 • Kursarrangører
 • Forsknings – og utviklingsinstitusjoner

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal: regionalforvaltning.no.

 

Krav til søknad

 • Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda
 • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket
 • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
 • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms og Finnmark fylkeskommune. Se TFFKs gjeldende planer og strategier her
 • Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller

 

Informasjon om midlene og retningslinjer finner du på Troms og Finnmark fylkeskommune sine hjemmesider:

 • Søk tilskudd – Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket 

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket er her.

 

 Kontaktpersoner:

Finnmark - Cathrine Berg Johannessen,  E-post: cathrine.johannessen@tffk.no, telefon:  476 24 254

Troms - Kjetil Helstad, E-post: kjetil.helstad@tffk.no, telefon:  909 11 637


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen