(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Kommunalt Næringsfond i Kinn kommune

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune?

Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Kinn kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Fondet dekkjer i hovudsak tre kategoriar tilskot:

1. Investeringstilskot – til investeringar i bygg, utstyr og maskiner. Det vert ikkje gitt stønad til oppføring av bygg.

2. Bedriftsutviklingstilskot – til etablerarstipend, kompetanseheving, produktutvikling, marknadsundersøkingar, planlegging, konsulenttenester og opplæring.

3. Kunnskapsretta infrastruktur – dette gjeld regionalt samarbeid, etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv, prosjekt og tiltak som kjem til nytte for næringslivet i kommunen/regionen og lokale analysar/utgreiingar.

 

 Alle søknader skal registrerast i regionalforvaltning for å bli behandla.

Søknadsfrist er 31.12.2020, søknader til fondet vert kontinuerleg behandla gjennom året.

 

Kommunestyret i Kinn kommune har delegert til Aksello AS å forvalte det kommunale næringsfondet.

Har du spørsmål til søknaden, ta gjerne kontakt med oss!

www.aksello.no

Kontaktperson: Lone Bareksten

E-post: lone@aksello.no

Tlf: 47262635

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen