(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Leka kommune

 

Hvem kan søke støtte?

Sentrale myndigheter har etablert en landsdekkende ordning som er ment å motvirke noe av de negative økonomiske virkningene Covid-19 pandemien har påført næringslivet. Det er kommunen som har ansvaret for og oppgave med å prioritere hvilke virksomheter som faller inn under ordningen. Tildelingskriteriene for hvem det er som skal få økonomisk støtte er imidlertid satt av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Midlene som kommunene får tildelt, skal gå uavkortet til næringslivet og skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet som som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av pandemien, skal vektlegges. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

 

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke støtte er at man må søke til Leka kommune via hjemmesiden til til www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader i Trøndelag og utbetalinger.

 

Vurdering av søknader.

For at søknader skal bli behandlet i formannskap 19. august, må søknadene være innsendt kommune innen 1. august.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent og aldri mer av 75% av prosjektets kapitalbehov.

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Kontaktperson i Leka kommune er Venke Strat Thorsen

  • Mobil: 952 23 145,

E-post: venke.thorsen@leka.kommune.no 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen