(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringstilskudd i Hamarøy som følge av covid-19-utbruddet

Retningslinjer for søknader til ekstraordinært næringsfond i Hamarøy kommune

Bakgrunn

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. 

Hvem kan søke - og om hva?

Målgruppen (søker) er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. 

Hva vektlegges i søknaden? 

Kriterier for måloppnåelse:

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tilskuddets størrelse: 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskuddet gis etter regler for offentlig støtte.

Utbetaling av tilskudd:

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen