(Du er ikke pålogget) 
 

Vågå Kommune - Ekstra Kommunalt næringsfond - COVID19

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond - Vågå Kommune, COVID19

Vågå Kommune har fått tildelt ca. 1,5 millionar i ekstraordinært tilskot til kommunale næringsfond. 

Midlane skal forvaltast i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". 

Kort om ordninga: 

  • Tilskotet kan gjevast til bedrifter eller andre næringsaktørar
  • Tilskotet skal normalt ikkje overstige 50%, og aldri over 75%
  • Støtta skal ikkje gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
  • Midlane skal nyttast til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunane meiner er viktige for å motverke negative verknader av korona-viruset
  • Betydninga av arbeidsplassar, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektleggjast
  • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengeleg så snart som mogleg, sannsynlegvis i august

I vurderinga av søknadane om tilskot skal det leggjast vekt på: 

  • I kor stor grad tiltaket fremmer auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar
  • I kor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak kan motverke negative verkningar av Covid-19-utbrotet
  • Kor raskt tiltaket kan settast i gong

Ta gjerne kontakt med næringskoordinator, Live Brimi dersom du har spørsmål, live.brimi@vaga.kommune.no /99028322

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen