(Du er ikke pålogget) 
 

Strand kommune - Kommunalt næringsfond

Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Strand kommune
Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Rogaland fylkeskommune har fått tildelt kr 32,2 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Strand kommune har fått en ramme på om lag kr 1 200 000 kr til fordeling. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Hvem kan søke om støtte? 
Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. 
Strand kommune vil fordele tilskuddet løpende fram til og med 31 desember 2020.  
Søknadene behandles av ordfører, varaordfører og rådmann basert på innstilling fra næringssjef. 

Hvordan søke støtte?
Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no. Man får tilgang til søknadsmal når en har registrert søkerorganisasjon. 
Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også oppgis om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår. Se forøvrig mal for søknader. 

Vurdering av søknader 
Bedrifter, etablerere eller næringsaktører må være registrert i Strand kommune 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer 
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 
Kontaktperson: Tor Arne Johnsen, Næringssjef Strand kommune, Mobil 97 74 03 39, e-post: Tor.Arne.Johnsen@strand.kommune.no 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen