(Du er ikke pålogget) 
 

Høylandet; Ekstraordinært næringsfond Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Krisepakke 3 skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Kriteriene for måloppnåelse er
a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet. 
Retningslinjer
For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.
Merk bl.a. at tilskuddet ikke kan dekke ordinære driftskostnader.
 

Hvem kan søke?

 Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Les mer her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen