(Du er ikke pålogget) 
 

Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord 2020.

Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord kommune 2020

Leirfjord kommune har blitt tildelt kr. 1 1987 609,- til ekstraordinært kommunalt næringsfond (KNF2020). Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Nordland fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søknader kan sendes inn fra og med 3. august 2020 med søknadsfrist 1. oktober 2020.

Behandlingen av søknaden skjer etter vurderinger basert på §§  2-4 i egen forskrift, forskriften gjengitt under.  

Ved vurderingene skal det legges vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke?

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukeridentitet fra før, må du opprette dette før du kan søke. Fondet heter "Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord 2020".
Ta kontakt med næringsrådgiver Arne Grimstad Blyseth, e-post: arne.blyseth@leirfjord.kommune.no eller 75074209, om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling.

§ 1 Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.

§ 3 Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

§ 4 Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og tredje ledd gjelder i tillegg.

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde
Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene gjelder:

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling

f. § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene

i. § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

§ 7 Delegering av forvalteransvar

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal kontraktsfestes.

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og eller feil bruk av midlene av forvalter.

§ 8 Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen