(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond - Trysil kommune (Covid-19)

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Trysil kommune.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av COVID-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov.

Trysil kommune er tildelt ei ramme på 2 889 150 kroner for 2020.

 

Hvem kan søke om støtte?

Målgrupper for tildelingen er etablerere, bedrifter og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via regionalforvaltning.no

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad før søker har vært i kontakt med Næringsavdelingen i Trysil kommune.I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av COVID-19-utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre
2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder, lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

 

Kontaktpersoner:

Næringssjef Gro Svarstad
E-post: gro.svarstad@trysil.kommune.no
Mobil: 95 13 50 94

Næringsrådgiver Bjørn Olsen
E-post: bjorn.ekenes.olsen@trysil.kommune.no
Mobil: 40 41 19 63

 
 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen