(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Vinje kommune - Krisepakke 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Vinje kommune har fått ekstra tildeling på kr. 1.300.000 i samband med utbrot av Covid19- krisepakke 3.

Verksemder og næringsaktørar kan søke om midlar til tiltak som fremmar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensiale.

Verksemder med tilknyting til kommunen vil bli prioritert , også nyetableringar.

Søknad må kunne svare på:

 1. I kor stor grad tiltaket fremmer økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensiale.
 2. I kor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak vil motverke negative økonomiske verknadar av Covid19 utbrotet.
 3. Kor raskt tiltaket kan settas i gang.

Krav til søker/ mottakar av tilskot:
Søknaden skal sendast gjennom 
www.regionalforvaltning.no 

Dykk må opprette brukar med naudsynt kontaktinformasjon, opplysningar om prosjektet, prosjektperiode, målgruppe, budsjett/ kostnadsoverslag. I tillegg må det opplysast om søker har motteke anna offentleg støtte i inneverande og dei to siste rekneskapsår.

Kommunen vil prioritere søknadar ut i frå korleis tiltaka bidreg til:

 1. Utvikling i sysselsetting og tal arbeidsplassar.

 2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

NB – Dykk må søke før tiltaket vert sett i gang!

Søknadsfrist:      01.03.2021

 

Kontaktperson: Knut Martin Edland, næringssjef

Mobil:                90947295

Epost:                knut.martin.edland@vinje.kommune.no

 

 

 

 Vilkår:

 

 1. Søknader om støtte for næringslivet som følgje av negative verknader som følgje av Covid 19 - krisepakke 3, dekkast i ansvar 7000. Søknadar handsamast i høve til retningslinene for tilskot i Vinje kommune, men iht Covid 19 nyttar ein «regelverk for bagatellmessig støtte» og er ikkje bunde opp mot vedtekter for kommunalt næringsfond.

   

 2. Det administrative arbeidsutvalet for næringssaker handsamar søknadar opp til kr. 150.000, og formannskapet handsamar søknadar på over kr. 150.000.

   

 3. Tilskot kan gjevast til verksemder som er registrert som AS, ANS og ENK.

   

 4. Søknad må syne til tiltak som opprettheld eller skapar arbeidsplassar eller anna verdiskaping. Det skal takast omsyn til tidlegare statleg koronastøtte og den økonomiske situasjonen til verksemda.

   

 5. Verksemda må ha kontoradresse i kommunen

   

 6. Verksemda må levere rein skatteattest

   

 7. Verksemda må levere rekneskap for 2019

   

 8. Søknad må sendast gjennom www.regionalforvaltning.no

   

 9. Søknadsfrist 1. mars 2021

   

 10. Tilskot vert løyvd innanfor tildelt ramme på kr. 1.300.000

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen