(Du er ikke pålogget) 
 

Rana kommune - Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19

I forbindelse med krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020 har Nordland fylkeskommune fått tildelt 74,8 mill. kr. som skal viderefordeles til kommunale næringsfond for 2020. Rana kommune blir tildelt 4,1 millioner kroner til kommunens næringsfond. Midlene gjøres søkbare for bedrifter og næringsaktører. Merk at det er en del særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Sett deg derfor godt inn i både prioriteringer og hva som skal inngå i en søknad. 

 

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilge rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland. 

Hvem kan søke støtte 

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19.  

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Hva gis det tilskudd til? 

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Regler om bagatellmessig støtte gjelder for utlysningen. Søkeren er pliktig til å oppgi bagatellmessig støtte de siste tre regnskapsår. 

Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

 

Hvordan søke 

Søknad sendes inn på www.regionalforvaltning.no  

  • Opprett Bruker/Registrer søker 

  • Opprett Ny Søknad 

  • Velg fylke: Nordland Fylke 

  • Velg støtteordning: Rana kommune - Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19

  • Skriv tittel på søknaden. (Eks: "Søknad om støtte til XXX") 

  • Fyll inn informasjonen som etterspørres i fanene, kortfattet og enkelt forklart 

 

Tilskuddet fra næringsfondet skal utgjøre 50 % av prosjektets kapitalbehov. Dvs at restfinansiering utgjør for eksempel ekstern finansiering, egenkapital eller egne arbeidstimer. (Timesatsen kan ikke overstige 700,- kr pr time) 

 

Søknadsfrist og behandling 

Rana Utvikling AS saksforbereder søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen. 

Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 22. september, og for å være med der, må søknader sendes inn før 27. august 

Søknadsfrist

Behandling formannskap

Kommentar

27. august

22.september

Svar fortløpende etter behandling.

24. september

20. oktober

Svar fortløpende etter behandling.

29.oktober

26. november

Svar fortløpende etter behandling.

 

Det tas forbehold om endring i oppsatt møteplan for formannskapet.

  

 Offentlighet 

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at dette unntas offentlighet. 

 

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Ved særskilte tilfeller kan det avtales å få delutbetaling etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. 

  

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. 

  

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.  

  

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.  

 

Kontakt 

 

For nærmere informasjon kontakt:  

Prosjektleder Cecilie Nordvik 

Tlf. 97578725 

E-post: cecilie.nordvik@ru.no 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen