(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Sunndal

Ekstraordinære tilskudd til kommunale næringsfond i Sunndal

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Tildelingskriterier er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Sunndal. Med næringsaktør menes en aktør som legger til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronautbruddet, hvor man vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

Hva kan det gis støtte til?

I vurderingen av søknader skal det legges særlig vekt på:

  • Tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • Tiltak som motvirker negative konsekvenser av Covid-19-utbruddet
  • Tiltak som kommer raskt i gang

Samla tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.

Tilskuddet kan likevel utbetales etter hver som tilskuddsmottaker dokumenterer framdriften i gjennomføringen av prosjektet. Er det nødvendig for prosjektet å komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Ved spørsmål om ordningen eller søknadsprosessen kan disse rettes til Mette Sæter Ormset på e-post: mette@suns.no, eller på telefon: 932 56 771 

 

Søknadsportalen er åpen frem til 31.12.2021. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen