(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond COVID-19 - Sandefjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Grunnet økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene i Vestfold og Telemark tildelt ekstramidler. Sandefjord kommune har fått tildelt kr 3 200 000 i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond og lyser med dette ut midler til næringsaktører som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet.

Tilskuddsordningen skal sette virksomheter i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Alle søkere må sette seg inn i retningslinjene før søknad sendes inn.

 

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Virksomheter med tilhold i Sandefjord kommune vil prioriteres. Søknader som kan vise til at de bidrar til FNs bærekraftsmål vil prioriteres.


Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

1.       I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2.       I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3.       Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

Kommunen vil prioritere søknader fra dem som har opplevd negative virkninger av koronavirusutbruddet. Kommunen vil prioritere og vurdere søknader ut fra hvordan de bidrar til:

  • Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser

  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.  

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Søknader

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at det ligger tilleggsinformasjon om krav til søknaden under "viktig info" i søkerportalen.

Behandling

Søknadsportalen er åpen fra og med 26. august med frist 17. oktober. Søknader vil behandles fortløpende etter søknadsfrist, og senest innen 31. desember.

Har du spørsmål, kontakt næringslivskoordinator Anne Grethe Bakken agb@sandefjord.kommune.no eller tlf. 959 69 971.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen