(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Lørenskog

Kommunalt næringsfond – Lørenskog kommune

Utlysning av ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19

Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, avsatt totalt 600 milloner kroner til kommunale næringsfond. Saken ble behandlet i Stortinget 19. juni 2020. Viken fylkeskommune har fått tildelt kr 61 400 000 til fordeling på kommunene. Pengene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Lørenskog kommune ble tildelt 2,6 millioner kroner til kommunalt næringsfond fra Viken. Midlene skal legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser i eksisterende eller nye bedrifter og enkeltpersonforetak med forretningsadresse i Lørenskog.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter, etablerere, enkeltpersonforetak og næringsaktører som er registrert og har adresse i Lørenskog kommune. Små og mellomstore bedrifter vil bli prioritert. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på 3 år. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Hvor mye kan det søkes om?

Tiltaket har en ramme på 2,6 millioner kroner og tilskuddene tildeles av formannskapet basert på en administrativ tilrådning. Maksimalt tilskudd per bedrift /foretak er 150 000 kroner.

Søknadsfrist:

27. november 2020.

Prioriteringer for utlysningen

Hva kan det søkes om tilskudd til: 

  • Nyskaping og omstilling
  • Å teste ut nye måter å selge produkter eller tjenester på for å sikre inntekt i dagens situasjon

  • Til å utnytte lokale ressurser og bidra til flere arbeidsplasser

  •  Utvikling av enkeltvirksomheter

  • Samarbeidsprosjekter mellom ulike næringssektorer og nettverk

  • Miljømessig bærekraft skal prioriteres

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

  •  Det kan ikke søkes om tilskudd til tradisjonell handelsvirksomhet, betjening av gjeld eller ordinær drift. 

For ytterligere informasjon om ordningen se også Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet 

Rapportering og utbetaling

Støtten innvilges under forutsetning om at prosjektet fullfinansieres og igangsettes. Inntil 15% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. 65% av tilskuddet kan utbetales etter at prosjektet har startet opp. De siste 20% av tilskuddet utbetales etter at prosjektet er ferdigstilt, og sluttrapport med regnskap er levert.

Vedtaket kan påklages. Jfr forvaltningsloven §28. Klagefrist er 3 uker fra dato.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  

Kontaktpersoner
Camilla Håltem, Næringssjef Lørenskog kommune,

cahalt@lorenskog.kommune.no. Telefon: 90 56 52 06

Mari Lie Venjum, Spesialrådgiver innovasjon,

Lørenskog kommune marven@lorenskog.kommune.no. Telefon: 41 33 24 37

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen