(Du er ikke pålogget) 
 

Nordre Follo kommune Covid-19 ekstraordinært næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunene er tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Tiltaket er en del av regjeringens krisepakke fase 3. For å motvirke effektene av Koronatiltak, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner til kommunale næringsfond i Viken. Viken fylkeskommune har fordelt midlene i tråd med formål og målgruppe gitt av oppdragsbrevet fra KMD. 

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Ved tildeling vektlegges betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet.

Støtten gis i henhold  til  midlertidlig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet

Nordre Follo kommune er tildelt 1,4 millioner kroner. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner.

I henhold til politisk vedtak i kommunestyret 23.09.2020 går

-1 260 000 kr til dette fond for fordeling til Nordre Follo næringsliv
-140 000 kr tildeles felles Folloprosjekt i Follo

 
Hvem kan søke?
Næringslivet i Nordre Follo kommune.

Vurdering av søknad

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
2 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av
                covid-19-utbruddet
3 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
4 Dersom kriteriene 1-3 vurderes likt mellom flere søkere, vil hensynet til i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom
                partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser bli vektlagt

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt. 

Hvordan søke støtte?
Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no.

Frist

Søknadsfrist er 15 november 2020. 

Det kan bli ytterligere en utlysing til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut ved første tildeling.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til sluttrapport er mottatt.

Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Rapportering 
Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. (jfr. FSDRV §10)

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet 

Kontaktperson
Ulla Listerud
fung.næringsrådgiver

ulla.listerud@nordrefollo.kommune.no
mobil 41 27 24 83

 


   

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen