(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond covid 19 - Askøy kommune


Ekstra tilskudd til lokalt næringsliv som rammes av koronapandemien og lokale smitteverntiltak – Askøy kommune

I forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2020 har Stortinget bevilget 250 millioner kroner ekstra til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.
Pengene gis som et økt innbyggertilskudd til kommunene, men det er Stortingets klare  intensjon at pengene skal skape økt aktivitet i næringslivet.

Askøy kommune har fått tildelt kr. 3,3 millioner av disse midlene.

2,2 millioner fordeles til prosjekter gjennom NAV og til vedlikeholdsprosjekter på kommunale bygg.

1,1 mill. kroner tildeles kvalifiserte næringsaktører som søkte for sent i forrige runde, samt nye næringsaktører som tilfredsstiller kriteriene.
Firma som søkte sist og som fikk avslag trenger ikke søke på nytt.

Kommunene kan bruke midlene til å kompensere lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smitteverntiltak.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).


Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske  forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.
Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, samt mål og start/sluttdato. I tillegg skal det opplyses om målgruppe og gis informasjon om budsjett.
Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.


Vurdering av søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert
     på lokale utfordringer.
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre
     næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Tilskuddets størrelse.

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.


Ordningens varighet.

Det kan søkes tilskudd gjennom regionalforvaltning.no fra Mandag 22. februar.
Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim    Mobil: 97051723 
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen