(Du er ikke pålogget) 
 

Røros kommune Ekstraordinært tilskudd Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Røros kommune - Ekstraordinært næringsfond Covid-19

Røros kommune har mottatt 2.078.421,- kr i ekstraordinært tilskudd til det kommunale næringsfondet. Dette er en del av den offentlige krisepakken fra regjeringen til næringslivet for å motvirke konsekvensene av Covid-19-utbruddet. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

NB: Tildelinger vil gjøres løpende så langt fondet rekker, og vi oppfordrer derfor til å sende inn søknader så raskt som mulig.

 Hvem kan motta støtte

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter.

Hva kan det gis støtte til
Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som Røros kommune mener er viktig for å motvirke konsekvensene av pandemien. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Kriterier for vurdering av søknadene
Søknadene skal vurderes ut ifra følgende kriterier:
- i hvor stor grad tiltaket gir økt økonomisk aktivitet, økning i antall arbeidsplasser og verdiskaping
- i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
- hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket for offentlig støtte.

Hvordan søke om tilskudd?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette en egen bruker. Rørosregionen Næringshage kan bistå med utarbeidelsen av søknaden.

Søknadsfrist og behandlingstid
Alle søknader må være kommunen i hende innen den 31.10.2020 kl 23:59. Søknader vil bli behandlet fortløpende. For å ha størst mulig sikkerhet for at det fortsatt finnes midler til fordeling, oppfordres det derfor til å sende inn søknaden raskest mulig. Alle søknader fremmes for Røros kommunes formannskap som gjør den endelige tildelingen. Søknadsbehandling vil finne sted på formannskapsmøtene den 01.oktober, 22.oktober og 12.november. (Ved behov kan ytterligere behandling også gjøres 19.november og 3.desember.)

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Fullstendige opplysninger om rammer finner du her:
- link til lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Har du spørsmål om ordningen?
Ta kontakt med
Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann
mobil: 926 57 906
e-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen