(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond "Covid19" - Hitra kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Hitra kommunes næringsfond Covid 19

Hitra kommune har fått tildelt midler fra regjeringens krisepakke 3, Orkdalsregionen og formannskapet for å opprette Næringsfond Covid 19.

Midlene kan gis som støtte for å bidra til å redusere negative ringvirkninger av covid-19 og gå til virksomheter som er berørt av covid-19. Ordningen understøtter de som utøver utvikling, kreativitet og nytenkning.

Det settes krav om at en må søke via portalen regionalforvalning.no

Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren.

Følgende retningslinjer fastsettes for «Næringsfond Covid 19»:

 1. Det gis støttet til bedrifter:
  • Støtte til bedriftsutvikling, innovasjon og nyskaping.
  • Kompetanseutvikling
  • Tiltak for å skape opplevelser/aktiviteter på «svartaste vinteren»
  • Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger
  • Tiltak der flere virksomheter går sammen om utviklingsprosjekter vil styrke søknaden
 2. Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført ved innsending av søknad
 3. Tiltak kan støttes med inntil 60 % av kostnadene. Arbeidstimer/innsats kan inngå i søkerens kostnader
 4. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret uten forhåndsamtykke fra kommunen
 5. Frist for oppstart er 2 måneder etter innvilgelsesdato og frist for gjennomføring av tiltak er 1 år fra innvilgningsdato
 6. Det kan settes vilkår for tilskuddet
 7. Søknaden registreres elektronisk via regionalforvaltning.no
 8. Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100%
 9. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning
 10. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap er godkjent av kommunedirektøren.
 11. Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidet er fullført
 12. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet bli tilsvarende redusert
 13. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgningen av tilskuddet

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen