(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinære midler Covid 19 - Hasvik kommune

De ekstraordinære midlene er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartement, og fordelt fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Hasvik kommune har fått tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinært tilskudd. 

 

Hvem kan søke om tilskudd?
Det kan gis tilskudd til bedrifter og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

 

Vurdering av søknader
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på:

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
2. I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Kommunen vil prioritere og vurdere søknader ut fra hvordan de bidrar til: 

  • Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser 
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
  • Samarbeidstiltak mellom bedrifter eller lokalsamfunn 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

 

Søknader - Hvordan søker jeg?
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no, og ikke direkte til kommunen.

1. Registrer konto 
2. Søk opp Hasvik kommune 
3. Velg riktig ordning 
4. Fyll ut skjema 
5. Send inn, og vent på svar fra oss 

 

Krav til innhold i søknaden:

  • Kontaktopplysninger 
  • Prosjektets beliggenhet 
  • Bedriftens størrelse 
  • Beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start/sluttdato, målgruppe, samt budsjett 
  • Om søker har mottatt annen offentlig støtte inneværende og de to siste regnskapsår

 

Utbetaling av støtte:
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

 

Søknadsfrist 

19. September 2020

 

 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har noen spørsmål, kontakt plan-og næringsrådgiver Marthe Karoline Strandheim.
E-post: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no, eller telefon: 784 52 709. 

 

 

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen