(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Senja kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Senja kommune skal være en robust og livskraftig samfunnsutvikler, som gjennom aktiv tilrettelegging bidrar til vekst, attraktive by- og bygdesamfunn og næringsutvikling. Gjennom konsekvent og langsiktig fokus på særskilte områder skal Senja kommune møte fremtidige demografiske utfordringer med et positivt fortegn.

Senja kommune skal være barnas kommune, et godt sted å leve hele livet, et samfunn som bygger på bærekraft og en kompetent, omstillingsdyktig og offensiv kommune. Senja kommune skal også være utviklingsmotor i Nord. Dette innebærer at Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskapning i Nord.

For å bli en utviklingsmotor i Nord skal Senja kommune legge til rette for økt lokal verdiskapning og flere lønnsomme bedrifter, god tilgjengelighet og framkommelighet i hele kommunen, samt entreprenørskapskultur i barnehager, skoler, arbeidsliv og lokalsamfunn. Videre skal Senja kommune ha økt fokus på landbruk/matproduksjon, samisk næringsutøvelse og utnyttelse av naturresurser i et bærekraftig og langsiktig perspektiv.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 er en strategi for å møte framtidens utfordringer. Den legger de overordnede og langsiktige strategiene for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet i Senja kommune. Å skape nye arbeidsplasser med fokus på en bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og strategier.

Kommuneplanens samfunnsdel og Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022, med satsingsområdene forsvar, sjømat, reiseliv, kompetanse og omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer, legges til grunn for behandling av søknadene til kommunalt næringsfond.

FONDETS PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Senja kommune. Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, samt tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering, prioriteres. 

Følgende type prosjekter prioriteres:

  • Utviklingsprosjekter

  • Samarbeidsprosjekter 

  • Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og/eller søkere under 35 år

Følgende kan ikke støttes:

  • Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter

  • Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg

  • Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap

  • Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av

  • Lønn til fast ansatt i kommunen

RAMMER:

Næringsfondet kan nyttes til mindre tiltak og prosjekter med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til etablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. 

For prosjekter med ramme over kr 300.000, anbefales det å søke Innovasjon Norge. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering, vil bli vurdert.

 

KOMMUNAL BEHANDLING:

Formannskapet i Senja kommune er fondsstyre for det kommunale næringsfondet, og midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristen for første halvår er 1.april og søknadsfristen for andre halvår er 1.oktober.

Søknader saksbehandles av Rådmannens stab v/næringssjef. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken. Unntaket er søknader som åpenbart faller utenfor retningslinjene. Disse kan avvises av Rådmannen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen