(Du er ikke pålogget) 
 

Fortløpende Kommunalt næringsfond, Covid 19, Sola kommune

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Sola kommune

Sola kommune er tildelt 1.950.000 kroner i ekstraordinært næringsfond, for å stimulere til økt sysselsetting og økonomisk vekst. Hensikten er å motvirke skadevirkninger på næringslivet som følge av smitteverntiltakene siden mars. Etter først tildelingsrunde er det 841.035,- igjen å søke på.

Søknadene prioriteres etter retningslinjer for tildeling av midler fra Sola kommunes næringsfond som følge av koronautbruddet, vedtatt i kommunestyret 17.09.2020

"... I vurderinga av søknadene om tilskot blir det lagt særlig vekt på:

  • a. i kor stor grad tiltaket fremjer auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.
  • b. i kvor stor grad ein ser føre seg at bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak vil motverka negative konsekvensar av korona-utbrotet.

Jfr. midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet fastsatt av kommunaldepartementet 30. juni 2020.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Har du spørsmål som ikke blir besvart i utlysningsteksten eller i de vedtatte retningslinjene, kan du kontakte næringsavdelingen på epost.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen