(Du er ikke pålogget) 
 

Grønn framtid - bærekraftig verdiskaping (tidligere Oppland fylke)

Opprett ny søknad på støtteordning

 

 

Beskrivelse av støtteordningas formål 

Overordna politiske mål 

 • Oppland skal være klimanøytralt innen 2025
 • Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn
 • En bærekraftig velferd og lokal trivsel

Gjennom satsinga "Grønn framtid - midler til bærekraftig verdiskaping" satte Oppland fylkeskommune av til sammen 50 millioner kroner. 

 Formålet med næringssatsinga er bærekraftig vekst og verdiskaping basert på Opplands kompetanse og naturgitte fortrinn.

 Hovedmål - hva skal oppnås/hvilke effekter skal satsingen gi:

 • Tilskuddsordninga består av

  • Idéutviklingsmidler
  • Risikokapital for prosjektutvikling
  • Veiledning og kompetansepåfyll for å kvalifisere for virkemidler

  Tilskuddsordninga er todelt: Midler til idéutvikling/tidlig fase, og risikokapital for prosjektutvikling og innovasjon med miljøgevinst og kommersielt potensial. Ordninga er et supplement til øvrige virkemidler og skal stimulere til mer idéutvikling og innovasjon i nye og eksisterende virksomheter. Det er også et mål å bidra til at ordninga skal føre til økt bruk av andre virkemidler for bærekraftig verdiskaping/næringsutvikling.

   Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om finansiering av:

  • Idéutvikling, Grønn framtid skal være en lavterskelordning for nye og spenstige idéer
  • Prosjektutvikling med miljøgevinst og kommersielt potensial for de med mer konkrete idéer/prosjekter med høy grad av innovasjon
  • Ekspansjon og knoppskyting i eksisterende virksomheter
  • Utvikling av nye produkter/tjenester og virksomheter som ikke gir økt klimaavtrykk
  • Utvikling av nye produkter og tjenester som utnytter restressurser og returstrømmer – sirkulærøkonomi
  • Optimalisering og økt bruk av regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler for bærekraftig næringsutvikling

Grønn framtid yter ikke støtte til følgende kostnader/søkere: 

 • Ordinære lønns- og driftsmidler (herunder ordinær forretningsutvikling)
 • Investeringer. Små investeringer som er nødvendig for å utvikle eller prøve ut en idé kan likevel tas med i budsjettet
 • Ordninga kan ikke støtte virksomheter som er foretaksregistrert utenfor støtteordningas geografiske virkeområde (tidligere Oppland fylke)
 • Prosjektsøknader fra rådgivings-/konsulentmiljøer og forskings- og utviklingsmiljøer (FoU) støttes ikke

Satsinga gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge Innlandet.

 

Kriterier for midler til idéutvikling og krav til søknaden (inntil 250 000 kroner i støtte)

Formål

Ordninga er en lavterskelordning og har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon og bidra til å få fram nye og innovative idéer med miljøgevinst og kommersielt potensial.

Tilskudd

Det kan gis et tilskudd (engangstildeling) på inntil 250 000 kroner til utvikling av idéen.

Egenkapital

Det kreves minimum 25 % i egenkapital, dvs. at tilskuddet kan utgjøre maksimalt 75 % av kostnadene. Egenkapital kan bestå av penger og/eller arbeidstimer, sats 500 kroner per time inkl. sosiale avgifter.

Utbetaling

50 % av tilsagnet kan utbetales så snart signert aksept av vilkår er sendt fylkeskommunen via regionalforvaltning. Resten utbetales ved ferdigstilling når sluttrapport med godkjent regnskap av sertifisert regnskapsfører/revisor er levert.

Tildelingskriterier

Ordninga har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon.

Fylkeskommunen vil legge vekt på disse kriteriene i vurderingen av søknaden:

 • Innovasjonsgrad 
  o Skiller prosjektet seg fra noe som har blitt gjort før? Hvis ja, på hvilken måte? 
  o Hvilke undersøkelser er gjort for å finne ut hva som har blitt gjort før av andre?
  o Er prosjektet unikt i en regional, nasjonal eller internasjonal sammenheng?

 • Miljø- og klimaeffekt 
  o På hvilken måte kan prosjektet føre til positive klima- og/eller miljøeffekter? Dette kan blant annet inkludere reduserte utslipp og forurensing, bedre ressursutnyttelse, redusert avfallsmengde, gjenbruk og utnyttelse av materiale og avfall.
  o Vil disse effektene være lokale i Oppland, nasjonale, eller internasjonale?
  o Er det gjort beregninger som understøtter klima-/miljøeffekten?

 • Verdiskapingspotensial
  o På hvilken måte vil prosjektet føre til verdiskaping?
  o Hvilke markeder og målgrupper retter prosjektet seg mot? 
  o Har dere gjort noen vurderinger av markedsmuligheter allerede? I så fall, hva var resultatet?
  o Hvem tror dere vil være de viktigste kundene? Nasjonalt eller internasjonalt?
  o Hvilke verdier vil prosjektet kunne skape? Hvilke behov (for kunden) dekkes? 
  o Hvem er de viktigste konkurrentene - nasjonalt og internasjonalt?
  o Hvordan skal produktene, tjenestene og/eller informasjonen om tilbudet nå fram til kundene?

 • Sysselsetting
  o Beskriv sysselsettingspotensialet som et resultat ved å gjennomføre prosjektet.
 
I tillegg blir søknaden vurdert på grunnlag av søkerens redegjørelse av:
 • Idéens formål og målgruppe for løsningen
 • Behov som løsningen bygger på
 • Markedsmuligheter
 • Kompetanse som løsningen bygger på
 • De positive klima- og miljøeffektene som kan følge av prosjektet (for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensning, redusert avfall)
 • Egenkapital

Svært ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert nærmere. Søknader som faller utenfor støtteordningas formål eller bare inneholder kostnader som ikke kan støttes, kan avvises.

 

Kriterier for midler til prosjektutvikling og krav til søknaden

Formål og resultat

Formålet med støtteordninga er å videreutvikle og teste ut løsninger i markedet. Midlene skal bidra til å utvikle prosjekter med kommersielt potensial som gir positive klima- og miljøeffekter. Ordninga kan også benyttes til å kvalifisere prosjekter til ytterligere tilskudd i det øvrige virkemiddelapparatet.

Tilskudd

Støttenivået er ikke begrenset oppover annet enn av mulighetene for å tildele tilskuddet lovlig (se under).

Egenkapital

Det kreves minimum 30 % i egenfinansiering, der minst halvparten skal være penger. Resten kan bestå av arbeidstimer, sats 500 kroner per time inkl. sosiale avgifter.

Utbetaling

50 % av tilsagnet kan utbetales så snart signert aksept av vilkår er sendt fylkeskommunen via regionalforvaltningResten utbetales ved ferdigstilling når sluttrapport med godkjent regnskap av sertifisert regnskapsfører/revisor er levert.

Tildelingskriterier

Ordninga har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordninga skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse kriteriene i vurderingen av søknaden:

 • Innovasjonsgrad 
  o Skiller prosjektet seg fra noe som har blitt gjort før? Hvis ja, på hvilken måte? 
  o Hvilke undersøkelser er gjort for å finne ut hva som har blitt gjort før av andre?
  o Er prosjektet unikt i en regional, nasjonal eller internasjonal sammenheng?

 • Miljø- og klimaeffekt 
  o På hvilken måte kan prosjektet føre til positive klima- og/eller miljøeffekter? Dette kan blant annet inkludere reduserte utslipp og forurensing, bedre ressursutnyttelse, redusert avfallsmengde, gjenbruk og utnyttelse av materiale og avfall.
  o Vil disse effektene være lokale i Oppland, nasjonale, eller internasjonale?
  o Er det gjort beregninger som understøtter klima-/miljøeffekten?

 • Verdiskapingspotensial
  o På hvilken måte vil prosjektet føre til økt verdiskaping?
  o Hvilke markeder og målgrupper retter prosjektet seg mot? 
  o Har dere gjort noen vurderinger av markedsmuligheter allerede? I så fall, hva var resultatet?
  o Hvem tror dere vil være de viktigste kundene? Nasjonalt eller internasjonalt?
  o Hvilke verdier vil prosjektet kunne skape? Hvilke behov (for kunden) dekkes? 
  o Hvem er de viktigste konkurrentene - nasjonalt og internasjonalt?
  o Hvordan skal produktene, tjenestene og/eller informasjonen om tilbudet nå fram til kundene?

 • Sysselsetting
  o  Beskriv sysselsettingspotensialet som et resultat ved å gjennomføre prosjektet.

 

I tillegg blir søknaden vurdert på grunnlag av søkerens redegjørelse av:

 • Formål og målgruppe for løsningen
 • Behov som løsningen bygger på
 • Markedsmuligheter og det kommersielle potensialet
 • Kompetanse som løsningen bygger på
 • De positive klima- og miljøeffektene som kan følge av prosjektet (for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing, redusert avfall)
 • Samarbeid med kunnskaps-/forskningsmiljøer eller med andre virksomheter
 • Egenkapital
 • Budsjett

Svært ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert nærmere. Søknader som faller utenfor støtteordningas formål eller bare inneholder kostnader som ikke kan støttes, kan avvises.

Regler om bagatellmessig støtte
Søknadene vurderes opp mot statsstøtteregelverket, og tilskudd tildeles i hovedsak som bagatellmessig støtte. EU-kommisjonen har vedtatt at forbudet mot offentlig støtte ikke får anvendelse på støttebeløp opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår. Slik støtte anses som bagatellmessig støtte (de minimis aid). For at bagatellmessig støtte skal kunne tildeles lovlig må alle vilkårene i kommisjonsforordningen være oppfylt. Reglene om bagatellmessig støtte følger av Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 (Forordningen) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2For å kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, trenger Innlandet fylkeskommune en skriftlig tilbakemelding på om søkerbedrift har mottatt annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsårene. Dersom det er mottatt annen bagatellmessig støtte i denne perioden, bes  søkerbedrift om å opplyse om hvor mye som er mottatt, samt eventuell annen offentlig støtte som er mottatt til det aktuelle prosjektet.

Maksimalt tilskudd fra støtteordninga kan ut fra dette ikke være mer enn 200.000 Euro omregna til norske kroner.

Informasjon om krav til rapportering

Rapportering skal skje via nettportalen regionalforvaltning.no

 

Søknadsfrist

15.02.2021.

 

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Seksjonsleder

Erik Hagen

 E-post: erik.hagen@innlandetfylke.no

Rådgiver

Torunn H. Kornstad

E-post: torunn.h.kornstad@innlandetfylke.no

Mobil 48228291

 


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen