(Du er ikke pålogget) 
 

Hadsel kommunes næringsfond 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Hadsel kommunes næringsfond

Velkommen til Hadsel kommunes næringsfond.

Målet med det kommunale næringsfondet er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å måloppnåelse av Strategisk næringsplan 2020-2029 skal prioriteres.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd. Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre for Hadsel kommunes næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra rådmannen. Søknadene fortløpende. Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett. Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift. Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

Kommunene kan gi tilskudd til følgende:

· Bedriftsutvikling

· Investering i bedrifter

· Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

· Grunnlagsinvesteringer

 

Særlig vil følgende kriterier prioriteres ved vurdering av søknader:

  1.  Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.
  2.  Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.
  3.  Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende   bedrifter.
  4.  Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
  5.  Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Hadsel kommune

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:

  1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet
  2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart
  3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål
  4. skal lede frem til et bestemt resultat

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres. Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i Hadsel kommune.

Vi vil utelukkende prioritere søknader som bidrar til måloppnåelse i Strategisk næringsplan 2020-2029. Søker må derfor kunne henvise til hvilket mål i næringsplan tiltaket bidrar til å nå.

 

Støtte kan gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jf Kommunelovens § 51).

 

Kontakt :

Daniel Sowe
daniel.sowe@hadsel.kommune.no
+47 971 92 844

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen