(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Er din virksomhet særlig hardt rammet at smitteverntiltak? Nå kan du søke om økonomisk støtte for å holde hjulene i gang.     

Ringerike kommune er nå tildelt andre del av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og beløper seg til 2,5 millioner kroner. Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tilskuddet skal utbetales som støtte til lokale virksomheter. Ringerike kommune vil legge vekt på hvor hardt en virksomhet er rammet av restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og skaper aktivitet.

Tilskudd skal tildeles raskt og senest innen 1. november 2021.

Hvem kan søke 

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling. 

Hva kan det gis tilskudd til:

  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, utelivsbransjen og serveringsnæringene

  • Støtte til virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger

  • Tilskudd som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak eller nedstenging

  • Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien som har stor omsetningssvikt i 2021

  • Leverandører til virksomheter som er stengt

Kommunene har fått betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen. 

Søkeprosess 

Søknadsfrist er 14. mai 2021.

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Du søker ved å logge deg Regionalforvalning.noVi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere

Pan Innovasjon AS er Ringerike kommunes etablererveiledningstjeneste og kan hjelpe deg om du trenger veiledning i søkeprosessen.

Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.

I de tilfeller hvor det i søknaden fremkommer forretningshemmeligheter bes søker innlevere to søknader, hvorav ev forretningshemmeligheter i den ene søknaden er sladdet, for det tilfelle at kommunen mottar begjæring om innsyn knyttet til søknaden.

Krav til søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at virksomheter som har fått støtte fra den generelle kompensasjonsordningen eller fått avslag, må legge ved tilsagnsbrevet eller avslaget. Det samme gjelder virksomheter som har fått tilskudd og/eller avslag fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet.

Solid dokumentasjon av tap vil være avgjørende for å bli tildelt støtte. Krav om foreløpig regnskap 2020 og per april 2021. 

Hvor stort er tilskuddet

Samlet sum til det ekstraordinære næringsfondet i Ringerike kommune er kroner 2 561 000,-.

Hvordan behandles søknadene

Beslutningen om hvilke virksomheter som får tilskudd, skjer i samarbeid med næringsavdelingen i kommunen og lokale banker. Tildelingen vil skje innen 17. juni 2021. Er det igjen midler fra kompensasjonsordningen fra søknadsrunden, blir ordningen lyst ut på nytt.

Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet må ut dit de sikrer arbeidsplasser og aktivitet.

 Lurer du på noe?

Kontakt næringssjef i Ringerike kommune
Harriet Slaaen
E-post: harriet.slaaen@ringerike.kommune.no
Telefon: 902 05 054

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen