(Du er ikke pålogget) 
 

Frogn kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning utlysning Frogn kommune

VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA – SØKNADER MÅ INNEHOLDE ALLE VEDLEGG FOR Å BLI VURDERT

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Frogn 
Frogn kommune har blitt tildelt
3 747 894 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

VILKÅR FOR Å SØKE:

DOKUMENTASJON NEVNT I PUNKTENE UNDER SKAL VEDLEGGES
(VIKTIG - MÅ VEDLEGGES FOR Å BLI VURDERT)

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumenterte vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert.

 

Disse kan søke om støtte:

 

 1. Kategori

  A. Virksomheter innenfor reiseliv; reiselivsbedrifter med sterkt redusert omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen vil bli prioritert – med dokumenterte kostnader.

  B. Virksomheter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og virksomheter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar 2021 – med dokumenterte kostnader.

  C. Virksomheter som kan dokumentere merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning – med dokumenterte merkostnader.

  D. Virksomheter innenfor servering, handel og tjenester: Kompensasjon for ferskvarer og/eller varelager som blir ukurant/ utgått på dato, forutsatt at dette ikke dekkes gjennom den generelle kompensasjonsordningen – må dokumentere at det er søkt på og gitt avslag på generelle kompensasjonsordninger.

  E. Virksomheter som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger.

   

 2. Krav for alle kategorier (A,B,C,D,E) legges i vedlegg:
 1. Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildeling i form av bagatellmessig støtte prioriteres – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket.
 2. Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 3. Som hovedregel kan kun bedrifter som har operativ virksomhet i Frogn kommune motta tilskudd.
 4. Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling.
 5. Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte.
 6. Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Frogn har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapsoppgaver kan vedlegges, men er ikke et krav.
 7. Alle søknader skal inneholde en kort beskrivelse av gjennomførte omstillingstiltak og hvilke tiltak bedriften skal gjøre videre for å sikre fremtidige inntekter og videre drift.
 8. Alle søkere må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.

   

  VIKTIG presisering per 9 april, etter flere henvendelser:

  Det kan ikke søkes om:


  • Kompensasjon i svikt i omsetning på innkjøpte varer som ikke er solgt/ gått ut på dato, men man kan søke om å dekke kostnader på tap av varelager.

  • Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

  Hva kan det søkes om:

  Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

  • Uunngåelige faste kostnader
  • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
  • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

  Dette fylles inn i søknaden punktvis. Som eksempel (ikke uttømmende):

  Kostnader/tap

  2021

  2022

  SUM

  01, faste kostnader ved nedstenging

  x.xxx

  x.xxx

  02. kostnader personal ved rask nedstenging

  x.xxx

  x.xxx

  03. tap av varelager utgått på dato/ ukurant

  x.xxx

  x.xxx

  Sum

  xx.xxx

  xx.xxx


  SØKNAD
  Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn

2. Søk støtteordning – søk Frogn – velg kompensasjonsordning

3. Fyll ut alle felt nøye, og husk alle påkrevde vedlegg:

-Vedlegg skal inneholde hvilke kategorier virksomheten tilhører og utfyllende informasjon om kravene for alle kategoriene.

4.  Send inn

-Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 20. april blir ikke vurdert.

 

PRIORITERING AV SØKNADER
Kun komplette søknader vil bli vurdert.

REGELVERK FOR BEHANDLING
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. «Bagatellmessig støtte» innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en tre-års periode. 

SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 20. april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap etter søknadsfrist. 

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales senest i løpet av mai til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.KONTAKTINFORMASJON

Karianne.thomassen@frogn.kommune.no

Næringsrådgiver, Frogn kommune

 

Utlysningsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen