(Du er ikke pålogget) 
 

Holmestrand kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Holmestrand kommune har  blitt tildelt 2.289.020 kroner til kommunal kompensasjonsordning fra Staten. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

NB!

12. april ble denne ordningen styrket med en ny bevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på kr 929.000,-.

Holmestrand kommune legger opp til at ordningen åpnes for nye søkere med søknadsfrist 21. april, for å fange opp de som ikke rakk forrige frist. Kriterier for ordningen er de samme. De som allerede har søkt ordningen trenger ikke å søke på nytt.

Utvidelse av frist for tilskuddsordningen blir behandlet av kommunestyret i deres ekstraordinære møte 19. april, og det tas forbehold om politisk godkjenning av søknadsordningen.  Søkeportalen åpnes for nye søknader under forutsetning av politisk godkjenning av saken.

 

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for ordningen: 

1. Redusert omsetning fra 1.3. 2020 til 1.3.2021 ift omsetning samme periode året før.

2. Redusert omsetning i perioden ift budsjettert omsetning i perioden for de bedriftene som pga sen etablering har en lav eller ingen omsetning i 2019 (kun de som var etablert før mars 2020 kan søke)

b. Hvor mye Korona støtte bedriften allerede har mottatt

c. Antall ansatte

d. Det foreslås ingen nedre grense for dokumentert inntektstap

e. Det foreslås at kommunen maksimalt kompenserer et inntektsbortfall med inntil 250.000 kroner pr virksomhet

Søknad

Søkere må opplyse om følgende i regionalforvaltning.no som er søkesystemet departementet krever at vi bruker til utlysningen:

i. Omsetning 1.3.2019 – 1.3.2020

ii. Budsjettert omsetning 1.3.2020 – 1.3.2021

iii. Omsetning 1.3.2020 – 1.3.2021

iv. Antall ansatte (antall og årsverk) 1.3. 2020 og 1.3.2021

v. Mottak av andre Covid-19 støttetiltak (beløp)

vi. Skatteattest - Skatteattest benyttes til å vurdere søkers økonomiske situasjon og om støtten kan antas å ha en positiv innvirkning på videre drift

vii. I hvilken grad støtten vil bidra til å sikre framtidig bærekraftig drift

viii. NB – alle omsetningstall oppgis netto (eks mva)

Utfylling av søknaden

Økononomisk informasjon:
Søker skal oppgi omsetningen i periodene mars 2019 - mars 2020 og mars 2020-mars 2021

Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet.

Der står det i utgangspunktet 2021 og 2022, men dette kan endres ved å klikke på knappen til høyre over tabellen og velge 2019

Klikk "oppdater sum" for at beløpet i kolonne 2 skal registreres 

OBS ! Det regnes ut en sum. Denne skal dere se bort fra

 

Obligatoriske vedlegg:

Alle søkere må legge ved en beskrivelse av:

1.Hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Fortell hvordan dette har  påvirket bedriften, hvilke tiltak har man gjort, og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

2. Hvordan vil dere bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.

3. Skatteattest datert mars eller april 2021

4. Dersom man har utestående skatter og avgifter, men har fått avtale om utsettelse må denne avtalen legges ved.  De som ikke har slike restanser kan se bort fra dette vedlegget.

5 Hvor mye Korona støtte bedriften allerede har mottatt

6. Antall ansatte

Behandling og Søkefrist

Søkefrist: 21.4.2021

Støtteordningen utlyses med forbehold om endelig politisk godkjenning.

Alle søknader sendes kommunen gjennom regionalforvaltning.no. 

Søknadene behandles så raskt som mulig. Tilskudd utbetales etter at klagefrist på tre uker fra behandling er gått ut. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen