(Du er ikke pålogget) 
 

Inderøy kommunale kompensasjonsordning nr.3 i 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Inderøy kommune har i likhet med andre kommuner fått et tilsagn fra staten om støtte for raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningene skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostander eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 • Kompensasjonsfond 3 Covid19 i Inderøy kommune gjelder virksomheter (uavhengig av organisasjonsform, men registrert i Inderøy kommune) Fondet skal støtte tiltak i lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak

   

 • Kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt- eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

   

 • Dokumenterte tap eller kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstegning knyttet til Covid-19 kan kompenseres
  • Smittevernutstyr
  • Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstegning

   

 • Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke.

   

 • Støtte til utviklingsprosjekter/ tiltak som vil øke salg og omsetning

   

 • Støtte til ekstrakostnader som skyldes pandemien ved etablering av ny virksomhet. (investeringer eller drift støttes ikke).

   

 • Virksomheter med store investeringer i 2019/2020/ 2021 som kan dokumenterte inntektstap og omsetningssvikt som følge av Corona kan søke.

   

 • Ev. støtte fra kommunale eller statlige Covid-19 ordninger skal oppgis og føres i vedlagte egenerklæring. Denne benyttes ved beregning av støttebeløp.

   

 • Spesifiser omsøkte kostnader i vedlagte excel-ark som vedlegges søknaden sammen med annen dokumentasjon.

 

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 01.11.2021 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen