(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Tønsberg kommune

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 - Tønsberg kommune

Sammendrag:

Stortinget vedtok i februar å bevilge penger til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Tønsberg kommune har mottatt 13,8 millioner kroner til fordeling. Fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriteriene som utvalg for miljø, teknikk og næring har vedtatt slik at man får en rask fordeling av støtten. Klagebehandlingen vil bli ivaretatt gjennom behandling i klagenemnda og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til utvalget samt til kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom regionalforvaltning.no.

 

Søknadskriterier:

Rådmannen gis fullmakt til å administrere ordningen etter følgende søknads- og tildelingskriterier:

 

  1. Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.
  2. Bedrifter og virksomheter innenfor reiseliv, servering og skjenking, handel, transport, opplevelser/kommersielle kulturaktører/event og leverandører til nevnte bransjer kan søke.
  3. Omsetningsfall i perioden mars-desember 2020 målt mot mars-desember 2019 minus tidligere tildelt støtte som er pliktig å rapportere i Regionalforvaltning.no sitt søknadsskjema gir grunnlag for utdeling av disse kronene.
  4. Konserntilknyttede bedrifter og virksomheter kan søke, men her skal det redegjøres for hvordan midlene skal anvendes lokalt.

Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet

Det betyr at man ikke kan ha utestående restanser på skatter og avgifter.
Skatteattest datert mars eller april 2021 må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved. Se avsnitt om  obligatoriske vedlegg.

 

Hvordan søke:

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Tønsberg kommune).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.  Se lenke nederst i saken.

Utfylling av søknaden

Økononomisk informasjon:
Søker skal oppgi omsetningen i periodene mars-des. 2019 og mars-des. 2020

Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet.

Der står det i utgangspunktet 2021 og 2022, men dette kan endres ved å klikke på knappen til høyre over tabellen og velge 2019

Klikk "oppdater sum" for at beløpet i kolonne 2 skal registreres 

OBS ! Det regnes ut en sum. Denne skal dere se bort fra

 

Obligatoriske vedlegg:

Alle søkere må legge ved en beskrivelse av:

1.Hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Fortell hvordan dette har  påvirket bedriften, hvilke tiltak har man gjort, og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

2. Hvordan vil dere bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.

3. Skatteattest datert mars eller april 2021

4. Dersom man har utestående skatter og avgifter, men har fått avtale om utsettelse må denne avtalen legges ved.  De som ikke har slike restanser kan se bort fra dette vedlegget.

                                    

Søknadsfrist: 14/4 2021

 

Mer informasjon:
Søkere må være forberedt på å kunne dokumentere opplysninger gitt i søknaden på forespørsel.


Spørsmål kan rettes til:

Halvard Skjauff, Tønsberg kommune på hsf@tonsberg.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen