(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Lillehammer

Lillehammer kommune har fått 2,6 millioner fra staten som skal fordeles videre til næringsliv som er rammet av smitteverntiltak. Fristen for å søke er fredag 9. april.

Fordeling av midler

  1. 500 000 til fellestiltak for bedrifter som er særlig rammet av smittevernsrestriksjoner. Organisasjoner som representerer flere bedrifter kan søke. Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om tiltak. Tilskudd krever at organisasjonene matcher beløpet som gis i tilskudd. Søknader til denne ordningene bruker ikke dette søknadsskjemaet.
  2. 2,1 millioner kroner i støtte til bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Omsetningsfallet må være på over 25 %. Nivået på støtten avhenger av hvor mange som søker. Hver søker som kvalifiserer til støtte vil få en andel av totalt støttebeløp

Hvilke bedrifter kan søke ordning 2?

  • Bedrifter registrert før 12. mars 2020 og som er berørt av smitteverntiltak
  • Omsetningsfall på over 30 % fra perioden mars 2019 - februar 2020 og til perioden mars 2020 - februar 2019
  • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
  • Må drive lovlig og ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 
  • Selskaper som er del av et konsern kan søke, men kan kun søke for den delen av virksomheten som er lokalisert i Lillehammer. Tilsvarende kan selskaper med hovedkontor på Lillehammer, men der virksomheten foregår rundt i landet, kun søke om støtte til den delen av virksomheten som foregår i Lillehammer.

Bagatellmessig støtte

Støtten gis under reglene om bagatellmessig støtte. Kort fortalt innebærer det at at selskap kan gis inntil 200 000 euro i støtte fra det offentlige i løpet av tre regnskapsår. Det er søkers ansvar å påse at støtten som mottas er lovlig, og vi gjør oppmerksom på at - om så ikke er tilfelle - kan søker få krav om å tilbakebetale støtten. Det er ikke kommunen som er kontrollmyndighet for dette. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor om nødvendig. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen