(Du er ikke pålogget) 
 

Nore og Uvdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

 

 

Kunngjøring: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Nore og Uvdal kommune

Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tråd med prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, tildelt Nore og Uvdal kommune kr. 250.000,-

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Kommunen må også påse at kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser blir overholdt.

Formål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Formannskapet har vedtatt at midlene i denne saken i første omgang prioriteres til å dekke søknader som knytter seg til ekstra markedsføring i forbindelse med nedstengningen 16. mars. Evt resterende midler anbefales det at deles ut som støtte til etablering av en felles løsning for bestilling og utlevering av varer i kommunen

Tilskuddets størrelse 

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Hvordan søke

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg sendes via www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med Kristoffer Grette  kristoffer.grette@nore-og-uvdal.kommune.no, eller telefon 94871748 om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Søknadsfrist 30 april 2021.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen