(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Ås kommune

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Ås kommune

Ås kommune har fått et tilskudd på 5 016 175 kroner av myndighetenes krisepakke til lokalt næringsliv. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Fristen for å søke er mandag 12. april.

Myndighetene har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene virksomheter har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg.

NB: Vi ber søkere om å lese nøye gjennom denne teksten før utfylling av søknadsskjemaet, og om å legge ved nødvendig dokumentasjon. 

Hvem kan søke

Alle virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke om støtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres. Dette gjelder bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre (eller lignende aktivitets-/sportstilbud). 

Levedyktige virksomheter innenfor andre bransjer som av ulike grunner har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, vil også kunne vurderes.

Søker må være et foretak med organisasjonsnummer, og må ha operativ virksomhet i kommunen. Enkeltpersonforetak kan motta støtte.  

«Bare» virksomheter registrert før 12. mars 2020 kan søke.

Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette. 

Hvem kan ikke søke

Søker kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Tilskuddet er spesielt innrettet mot mindre virksomheter. Øvrige virksomheter med kjedetilknytning eller virksomheter i konsernstruktur oppfordres om ikke å søke.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

• Uunngåelige faste kostnader
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
• Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt på over 30 %

Det kan søkes om kompensasjon for slike kostnader/tap for perioden 12. mars 2020 frem til søknadsdato.

Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Kommunen har ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp, men 10 000 kr er satt som en nedre grense for søknader innenfor denne ordningen. Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter virksomheten har hatt. Det vil legges vekt på oppnåelse av størst mulig sysselsetning og ringvirkninger/aktivitet. Virksomheter som kan benytte kompensasjon til å snu tap til proaktive tiltak kan også vektlegges.

Det kan ikke søkes om:

• Kompensasjon i både svikt i omsetning og for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp)
• Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Bagatellmessig støtte

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte. Denne ordningen tar primært utgangspunkt i regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke ha mottatt mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene. Virksomheten har selv ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin regnskapsfører/revisor om nødvendig.

Søknadsskjema, dokumentasjon og søknadsfrist

Virksomheter som oppfyller vilkårene for å søke om tilskudd, må sende søknad om midler gjennom www.regionalforvaltning.no (her må søker opprette en egen bruker).

Søker må også legge ved søknaden en kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene har påvirket økonomien til virksomheten i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Søker må i tillegg kort redegjøre for hvordan et tilskudd fra ordningen vil bli benyttet. Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.

Søker må kunne dokumentere inntektsbortfall/kostnader, og evt. estimerte kostnader over omstillingstiltak. Regnskapsoversikt for 2019 og 2020 attestert av regnskapsfører/revisor må legges ved søknaden. Kommunen vil kunne be om at søker eventuelt sender inn ytterligere informasjon. 

Søknadsfrist er mandag 12. april 2021 kl. 23.59.

Videre prosess

Formannskapet i Ås kommune har etablert en politisk styringsgruppe. Styringsgruppen har behandlet kriterier for ordningen, vil bistå med overordnet prioritering basert på disse kriteriene og gi sin innstilling til kommunens Hovedutvalg for næring og miljø, som vil ta den endelige avgjørelsen. 

Norges Vel bistår Ås kommune med administrasjon av kompensasjonsordningen. Norge Vel er sekretariat for styringsgruppen, og vil foreta den første vurderingen av søknadene basert på avveiinger mellom ordningens formål, forhåndsdefinerte kriterier, og skjønn for best mulig fordeling av midlene i forhold til ulempene av pandemien.

Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak.

Ås kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Kontaktperson

Spørsmål om ordningen eller prosessen kan rettes til:

Ragnhild Bjelland-Hanley 
Mobil: 930 96 076
E-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen