(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Sel kommune

Sel kommune utlyser kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. 

Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Sel 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Sel kommune er tildelt kr. 515.473,- og midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD. 
I tillegg fremkommer det i pressemelding fra regjeringen 12.4.21 ytterligere midler på kr. 738.000,-

Under forutsetning av vedtak i kommunestyre 10. mai 2021 og at tilskuddsbrev fra regjeringen er i samsvar med nevnte pressemelding, skal 1.253.473,- fordeles på virksomheter i Sel.

Søknadsfrist er 10. mai 2021 

Søknadsskjema 
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker for å logge inn. Her er lenke til de ulike støtteordningene – se etter overskriften Kommunal kompensasjonsordning Sel 

Er det spørsmål knyttet til søknadsskjema eller kriteriene, ta kontakt med Sel kommune. 

Saksbehandling – søknaden blir saksbehandlet administrativt og vedtatt politisk i Sel Kommune.  Når alle søknader er mottatt vil det bli en felles vurdering og saksbehandling.  Det vil bli gitt et grunnbeløp til alle søkere som faller innenfor kriteriene, og dertil en prosentvis støtte basert på en godt dokumentert søknad. 

Kriterier 
Dette er en kompensasjonsordning for bedrifter i Sel Kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Sel kommune). Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet. 

Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her 

Følgende kan kompenseres  
Kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning knyttet til Covid-19, som 

-Smittevernutstyr/fordyrende tiltak 
-Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning 
-Støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning 
-Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke. 

Ev. støtte fra andre Covid-19 ordninger eller annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 skal oppgis i søknadsskjemaet.

Følgende må framgå av søknaden eller som vedlegg til denne: 

- At virksomheten har hatt omsetningssvikt, og/eller merutgifter som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i hele eller deler av perioden mars 2020 og til april 2021. Tapet og/ eller merutgiftene skal fremgå av regnskap, eller annen attestert dokumentasjon.  
- At virksomheten helt eller delvis har falt utenfor andre kompensasjonsordninger og hvorfor.
- Om virksomheten har mottatt annen bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene og eventuelt hvor mye. 

Eller: 
- Søknader om støtte til fellestiltak i reiselivet skal beskrive tiltaket og legge ved budsjett og finansieringsplan. Det må dokumenteres om du har mottatt bagatellmessig støtte de siste tre regnskapsårene, og eventuelt hvor mye. 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen