(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet Covid 19 for 2022 Grimstad

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler – Grimstad kommune

Grimstad kommune ble tildelt 640 000 kr i henhold til brev oversendt den 28. februar 2022 (syvende tildelingsrunde) fra Kommunal- og distriktssdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke (se også «Kriterier for støtte»)   

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, turbil/taxinæring, sport- og fritid, samt kunst og underholdning som er direkte berørt av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og som er direkte berørt av koronapandemien kan også søke ved særlig god begrunnelse.
 •  Virksomheter må ha forretningsadresse i tilskuddskommunen.

Hva kan det søkes om tilskudd til (se også «Kriterier for støtte»)

 • Det kan søkes om kompensasjon for økonomiske tap i form av omsetningssvikt og/eller økte kostnader som følge av koronapandemien.
 • Støtten gjelder for perioden januar 2022.
 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte for samme tidsperiode.
 • Maksimalt tilskudd til en bedrift er kr. 150 000,-.
 • Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bagatellmessig støtte vil unntaksvis kunne benyttes.

Hva det ikke gis tilskudd til 

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.
 • Det gis ikke støtte til tapt varelager (det er en del av den statlige kompensasjonsordningen).
 • Finanssektoren.
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Hva skal oppgis i søknaden 

 • Foretakets navn, forretningsadresse og organisasjonsnummer.

 • Dokumentasjon på (attestert av regnskapsfører):
  - Omsetning januar 2022 og eventuelle økonomiske tap og/eller ekstra kostnader i forbindelse med Covid-19 i januar 2022.
  - Omsetning januar 2020.
  - For virksomheter etablert etter januar 2020 oppgis omsetning januar 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.
  - Årsregnskap for 2019 (eventuelt for 2020 dersom bedriften ikke var etablert i 2019), og årsregnskap for 2021.
  - Egenerklæring over all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19. I tillegg må det opplyses om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte de tre siste årene. Støttebegrep gjelder per foretak, det vil si at all støtte til foretaket og konsernet den er en del av, må oppgis. 
  - Bedrifter med mer enn 50 ansatte og/eller årlig omsetning eller balanseregnskap på mer enn 10 millioner Euro, må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 (standardskjema finnes i søknadsportalen).  
  - Skatteattest av nyere dato.

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Det benyttes en ekstern saksbehandler som kan kontaktes for nærmere spørsmål – Tor Arne Johnsen / tel. 977 40 339 / raadfoer@gmail.com.

Søknader vil bli behandlet av de to kommunenes næringsavdelinger etter søknadsfristens utløp. 

Krav til mottaker av tilskudd

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.
 • Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis senest innen 7 dager.
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 12. april 2022, kl. 23.59. 

 Klage

Beslutning om støtte til den enkelte søker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages til klageutvalget i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad.

Kriterier for støtte

 1. Virksomheten må ha adresse i Grimstad kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Grimstad kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i den aktuelle kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i kommunen fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.

 2. Virksomheter skal som hovedregel være registrert med en av følgende næringskoder (NACE). Dersom virksomheten ikke dekkes av noen av de nedenstående NACE-kodene, ta kontakt med saksbehandler for avklaring.

  Serveringsnæring og underleverandører rammet av skjenkestopp

  • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
  • 56.102 Drift av gatekjøkken
  • 56.210 Catering
  • 56.301 Drift av puber
  • 56.309 Barer ellers
  • 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
  • 11.050 Produksjon av øl
  • 11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

  Overnattingsvirksomhet

  • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  
  • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant  
  • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter  
  • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 

  Treningssentre

  • 93.130 Treningssentre 

  Arrangement og opplevelse

  • 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  
  • 93.210 Drift av fornøyelses -og temaparker
  • 93.110 Drift av idrettsanlegg
  • 93.292 Fritidsetablissement  
  • 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
  • 90.011 Utøvende kunstner og underholdningsvirksomhet innen musikk
  • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
  • 85.522 Undervisning i kunstfag
  • 85.529 Annen undervisning innen kultur

  Persontransport

  • 52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
  • 49.320 Drosjebiltransport
  • 49.392 Turbiltransport

  Reisearrangører

  • 79.110 Reisebyråvirksomhet
  • 79.120 Reisearrangørvirksomhet

 3. Virksomheten må være privat eid og må drive næringsvirksomhet. Foreninger og lag og ungdomsbedrifter kan ikke søke denne utlysningen.

  Virksomhetens omsetningsfall pluss merutgifter i perioden må som hovedregel være minimum kr. 25.000.

 4. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden januar 2022.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen