(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet Covid 19 for 2021 Froland

UTLYSNING AV EKSTRA KOMPENSASJONSMIDLER GRUNNET COVID 19, SISTE RUNDE 2021

Froland kommune ble 21. desember 2021 tildelt 375.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke (se også «Kriterier for støtte»)   

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, turbil/taxinæring, treningsstudio og kulturinstitusjoner som er direkte berørt av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og som er direkte berørt av smitteverntiltak innført i desember 2021, kan også søke ved særlig god begrunnelse. For eksempel vil virksomheter som har leveranser av produkter og tjenester til reiselivs-, arrangements- og serveringsvirksomheter være relevant.
 • Virksomheter må ha forretningsadresse i tilskuddskommunen.

Hva kan det søkes om tilskudd til (se også «Kriterier for støtte»)

 • Det kan søkes om kompensasjon for økonomiske tap i form av omsetningssvikt og/eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte for samme tidsperiode.
 • Maksimalt tilskudd til en bedrift er kr. 350 000,-.
 • Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bagatellmessig støtte vil unntaksvis kunne benyttes.

Hva det ikke gis tilskudd til 

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.
 • Det gis ikke støtte til tapt varelager (det er en del av den statlige kompensasjonsordningen).
 • Finanssektoren.
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Hva skal oppgis i søknaden 

 • Foretakets navn, forretningsadresse og organisasjonsnummer.
 • Dokumentasjon på (attestert av regnskapsfører):
  • Omsetning desember 2021 og eventuelle økonomiske tap og/eller ekstra kostnader i forbindelse med Covid-19 i desember 2021.
  • Omsetning desember 2019.
  • For virksomheter etablert etter desember 2019 oppgis omsetning november 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.
  • Årsregnskap for 2019 og 2020, og Årsregnskap (endelig eller foreløpig) for 2021 der det fremgår klart når andre tildelte støtteordninger tilknyttet Covid-19 er regnskapsført.
 • Egenerklæring over all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19[HN1]. I tillegg må det opplyses om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2020, 2021 og 2022.  Støttebegrep gjelder per foretak, det vil si at all støtte til foretaket og konsernet den er en del av, må oppgis. 

   

 • Bedrifter med mer enn 50 ansatte og/eller årlig omsetning eller balanseregnskap på mer enn 10 millioner Euro, må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 (standardskjema finnes i søknadsportalen).  
 • Skatteattest av nyere dato.

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Det benyttes en ekstern saksbehandler som kan kontaktes for nærmere spørsmål – Tor Arne Johnsen / tel. 977 40 339 / raadfoer@gmail.com.

Søknader vil bli behandlet av de tre kommunenes næringsavdelinger etter søknadsfristens utløp. 

Krav til mottaker av tilskudd

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.
 • Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis senest innen 7 dager.
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 2. februar 2022, kl. 23.59. 

Tilskuddsordningen kunngjøres på kommunenes hjemmesider, i lokalavisene og via kommunenes sosiale kanaler. 

Klage

Beslutning om støtte til den enkelte søker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages til klageutvalget i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad.

Kriterier for støtte

 1. Virksomheten må ha adresse i en av de tre kommunene. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i disse kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i den aktuelle kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i kommunen fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.

   

 2. Virksomheter skal som hovedregel være registrert med en av følgende næringskoder (NACE). Dersom virksomheten ikke dekkes av noen av de nedenstående NACE-kodene, ta kontakt med saksbehandler for avklaring.

  Serveringsnæring og underleverandører rammet av skjenkestopp

  • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
  • 56.210 Catering
  • 56.301 Drift av puber
  • 56.309 Barer ellers
  • 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
  • 11.050 Produksjon av øl
  • 11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

    

  Overnattingsvirksomhet

  • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  
  • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant  
  • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter  
  • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 

  Treningssentre

  • 93.130 Treningssentre 

  Arrangement og opplevelse

  • 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  
  • 93.210   Drift av fornøyelses -og temaparker
  • 93.110   Drift av idrettsanlegg
  • 93.292 Fritidsetablissement  
  • 82.300   Kongress, messe og utstillingsvirksomhet [HN2]
  • 90.020   Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
  • 90.011   Utøvende kunstner og underholdningsvirksomhet innen musikk
  • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
  • 85.522 Undervisning i kunstfag
  • 85.529 Annen undervisning innen kultur

  Persontransport

   

  Reisearrangører

  • 79.110 Reisebyråvirksomhet
 3. Virksomheten må være privat eid og må drive næringsvirksomhet.

   

 4. Virksomhetens omsetningsfall pluss merutgifter i perioden må som hovedregel [HN4]være minimum kr. 25.000. For virksomheter etablert før 01.12.2019 må det være et omsetningsfall fra desember 2019 sammenliknet med desember 2021.

   

  For virksomheter etablert etter 1.12.2019 må det som hovedregel være et omsetningsfall fra november 2021 sammenlignet med desember 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.  

   

 5. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden desember 2021. Det settes et tak på inntil kr. 350.000 som maksimalt støttebeløp. 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen