(Du er ikke pålogget) 
 

Askøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Askøy kommune – Kommunal kompensasjonsordning  for å kunne kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.


Stortinget har totalt bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene. Askøy kommune har per dato fått tildelt kr. 6.956.952 kroner av disse midlene.


Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske  forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.
Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, samt mål og start/sluttdato. I tillegg skal det opplyses om målgruppe og gis informasjon om budsjett.
Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.


Vurdering av søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).


Tilskuddets størrelse.

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.


Ordningens varighet.

Siste søknadsfrist er 1.06.2021. Søknader behandles fortløpende til det ikke er midler igjen.

Alle tilskudd skal være utbetalt innen 1.09.2021.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim    Mobil: 97051723 
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen