(Du er ikke pålogget) 
 

Lokal kompensasjonsordning Midtre Gauldal kommune 2021 - driftsulemper pandemi

Opprett ny søknad på støtteordning

Om Lokal kompensasjonsordning Midtre Gauldal kommune 2021 - driftsulemper pandemi

Midtre Gauldal kommune har mottatt et tilskudd på kroner 574 392, - fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) over prop. 79 S (2020-2021) for en kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Tilskuddet er beregnet på næringsaktører som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

I en ny tildeling fra KMD, er Midtre Gauldal kommune tildelt ytterligere kroner 369 000,- under samme ordning. Denne bevilgningen slås sammen med det første tilskuddet og behandles som en total ramme på kroner 943 392,-.

Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg. Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Midtre Gauldal kommune foretar tildeling av tilskuddene innenfor den mottatte rammen fra KMD, og formannskapet har behandlet kriteriene for vår kommune.


 

Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Hvem kan søke støtte?

 1. Til grunn for å søke om «Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Midtre Gauldal kommune» legger formannskapet disse kriteriene:

  • Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

  • Smitteverntiltak kan være krav på avstand, plikt til karantene, smittetesting, og lignende.

  • Støtten skal ikke kompensere offentlige prosjekter eller kommunale tjenester.

  • Støtten skal ikke ha konkurransevridende effekter.

  • Søknader gjøres via www.regionalforvaltning.no.

 2. Disse lokale prioriteringene for tildeling av støtte gjelder:

  • Virksomheten skal være registrert i Midtre Gauldal kommune.

  • Kostnader eller omsetningssvikt som ikke er omfattet av andre kompensasjonsordninger.

  • Bedrifter uten eller med redusert omsetning, i perioden 12. mars 2020 til 31. mai 2021 (forlenget p.g.a. lokalt smitteutbrudd).

  • Foretak med ansatte. I tillegg enkeltpersonforetak og ANS der innehavers/deltakernes hovedinntekt er fra foretaket.

  • Foretak med betydelige merutgifter i forbindelse med smitteverntiltak og nedstenging.

 3. Tilskuddets størrelse:

  • Maksimalt 75 % av merutgifter på grunn av koronatiltak. Merutgifter kan være smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter.

  • Maksimalt 75 % av tapt omsetning på grunn av koronarestriksjoner, uten krav til referanseperiode. Referanseperiode er omsetning samme måned året før.

 4. Krav til dokumentasjon, som må legges ved søknaden i Regionalforvaltning.no:

  • Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader eller uunngåelige faste kostnader.

  • Estimat på tapt omsetning – bekreftet av autorisert regnskapsfører/revisor.

 5. Ved mange søknader innenfor kriteriene, kan det bli en sjablongmessig reduksjon av kompensasjonsbeløp.

 6. Søknadsfristen i Regionalforvaltning.no er forlenget til 31. mai 2021 (tidligere frist var 25. april 2021)

 7. Kommunedirektøren legger frem for formannskapet en egen sak i utvalgets møte i juni 2021 hvor fordeling av tilskuddet til virksomheter som har søkt og oppfyller kriteriene fremgår. Utbetaling av tilskuddet skjer fortløpende etter vedtaket i denne saken.

 8. Kommunedirektøren ved økonomisjef sammenfatter tilskuddene med revisorattestasjon og rapporterer til KMD innen 1. september 2021.

 

Ellers gjelder ordningen:

 • Alle næringsvirksomheter i  kommunen som er hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstenging. 
 • Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

 

Hvordan søke støtte?

 • En forutsetning for å søke om støtte er at dette gjøres til Midtre Gauldal kommune via www.regionalforvaltning.no
 • Om du leser dette på en annen digital tjeneste:
  • Finn ordningen ved å søke opp kommunenavnet "Midtre Gauldal" på startsiden i tjenesten.
  • NB: Velg riktig ordning "Lokal kompensasjons..." (med andre denne ordningen du leser nå)

 

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak fram til og med 31.5.2021 (tidligere 25.4.2021). (Se tilskuddsbrevet)

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Søkerne må oppgi hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021. (Se også fanen «Viktig info».)

Midtre Gauldal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag (støtten innberettes også til Skattemyndighetene).

 

DOKUMENTASJON

 Last opp dokumentasjon (vedlegg) som beskriver følgende:

 • Hva det søkes om støtte for, svikt i omsetning eller økte kostnader (se over, «Hva kan det søkes om»)
 • Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Midtre Gauldal kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapstall som vedlegges attesteres av autorisert regnskapsfører eller revisor. Vurder vedlegg som sannsynliggjør summen.
 • Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (utfyllende svar på spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).

 

Trenger du hjelp til utfylling?

Oppsøk Næringskommunen på internett via toppmenyen "Kontakt" ved å sende inn kontaktskjema (kryss av for "Kompensasjonsordning 2021") eller

kontakt oss på telefon 72 40 36 78 alle hverdager og lørdager mellom kl. 0800 - 2200. Veiledning er tilgjengelig på telefon fra 12. april til 25. mai.

 

Vurdering og behandling av søknader

Søknader blir vurdert etter de fastsatte retningslinjene fra KMD og etter gjeldende regelverk for statsstøtte.

Ved søknadsfristens utløp blir alle søknader gjennomgått og innstillingen blir sendt samlet til sluttbehandling hos Midtre Gauldal formannskap i juni 2021 som også avgjør fordelingen av tilskuddene.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

Saksbehandlingen vil være tilgjengelig på din bruker i din sak i Regionalforvaltning.no.

Godkjent tilskudd utbetales til oppgitt bedriftskonto fortløpende etter vedtak.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen