(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Folldal

Folldal kommune utlyser kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. 

Kommunal kompensasjonsordning Convid-19 Folldal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Første tildeling. Søknadsfrist er 18. mai 2021 

Andre tildeling. Søknadsfrist er 10. september 2021

 

Søknadsskjema

Er det spørsmål knyttet til søknadsskjema eller kriteriene, ta kontakt med Folldal kommune v/næringsutvikler Jørn Aarsland.

Saksbehandling – søknaden blir saksbehandlet administrativt og vedtatt politisk i Folldal kommune. Når alle søknader er mottatt i tildelingsrunden vil det bli en felles vurdering og saksbehandling.

 

Kriterier

Dette er en kompensasjonsordning for virksomheter i Folldal kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Folldal kommune). Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er økonomisk rammet av convid-19. Dette gjelder støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.

Følgende fremgå av søknaden eller som vedlegg

At virksomheten har hatt omsetningssvikt,  som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i hele eller deler av perioden mars 2020 og til april 2021. Tapet og/ eller merutgiftene skal fremgå av regnskap, eller annen dokumentasjon.

At virksomheten helt eller delvis har falt utenfor andre kompensasjonsordninger og hvorfor.

Om virksomheten har mottatt annen bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene og eventuelt hvor mye.

 

Regelverk for tildeling

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte.

Virksomheten må være ajour med offentlige skatter og avgifter, som merverdiavgift og skatt.

Det gis ikke midler til å dekke kostnader/tap som kan dekkes av andre kompensasjonsordninger.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket eventuelt har mottatt i løpet av 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Folldal kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen